KNAW

Research

Greenhouse cultivation, substrate

Pagina-navigatie:


Update content


Title Greenhouse cultivation, substrate
Period 05 / 2010 - 10 / 2012
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/169166
URL http://edepot.wur.nl/169167
URL http://edepot.wur.nl/169168
URL http://edepot.wur.nl/163039
URL http://edepot.wur.nl/163005
Research number OND1344756

Abstract (NL)

Dit project richt zich op het voorkomen van emissies van nitraat, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen uit substraatteelten in de glastuinbouw. De aanpak is technologieën en technieken te ontwikkelen voor:

- het maximaliseren van het hergebruik van water (door opheffing van groeiremming en optimalisatie van de bemesting);
- het zuiveren en valoriseren van het restant te lozen water (voor maximaal hergebruik).

De emissieproblematiek (bewustwording) en de ontwikkelde technologieën en technieken voor maximaal drainwaterhergebruik en zuivering en valorisatie van de reststromen van zuiveringstechnieken, worden regionaal en landelijk gecommuniceerd en gedemonstreerd via het netwerk van LTO Groeiservice.

Doelstelling
Het doel van het project is de realisatie van de KRW-doelen voor het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden door het voorkomen van de emissies van nitraat, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen uit substraatteelten in de glastuinbouw.

Dit wordt gerealiseerd door:

- Het maximaliseren van het hergebruik van water door opheffen van groeiremming en optimalisatie van de bemesting;
- Het zuiveren en valoriseren van het restant te lozen water, voor maximaal hergebruik;
- Een brede acceptatie en implementatie van de ontwikkelde emissiebeperkende technologieën en maatregelen in Nederland en Europa, door de nauwe samenwerking met gezaghebbende partijen uit de sector en alle andere relevante actoren.

Aanpak
Voor het behalen van het de projectdoelen wordt in zeven verschillende werkpakketten aan deeloplossingen gewerkt.

- In werkpakket 1 wordt de geavanceerde oxidatie techniek doorontwikkeld voor toepassing in diverse gewassen met als doel langer recirculeren van drainwater.
Daarnaast wordt voor de top 10 tuinbouwgewassen onderzocht of er een groeiremmende factor in het recirculatiewater van het betreffende gewas aanwezig is.
- In werkpakket 2 wordt bepaald wat de onbekende groeiremmende factor‟ is, zodat de groeiremming bij de basis kan worden opgepakt. Daarnaast wordt informatie verzameld waarmee een snelle detectiemethode kan worden ontwikkeld, zodat tuinders niet langer op gevoel maar op basis van metingen kunnen besluiten tot waterbehandeling, lozen of recirculatie.
- In werkpakket 3 wordt de huidige stand van zaken en de mogelijkheden voor het doorontwikkelen van het ion-selectief meten en regelen onderzocht. Met deze technologie wordt nauwkeurig ingespeeld op de behoefte van de plant, zodat in theorie geen emissie meer plaats vindt.
- In werkpakket 4 wordt een blauwdruk ontwikkeld voor een maximaal hergebruik van drainwater. Deze blauwdruk wordt op zes praktijkbedrijven in verschillende regio‟s en in verschillende teelten geïmplementeerd en gedemonstreerd.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. E.A.M. Beerling

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation