KNAW

Research

Naar een 'early warning' systeem voor de bescherming van vogels, op basis...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Naar een 'early warning' systeem voor de bescherming van vogels, op basis van inzichten uit de populatiemodellering (NL)
Period 06 / 2011 - unknown
Status Current
Research number OND1345022
Data Supplier NWO

Abstract (NL)

Bij de bescherming van vogels speelt het probleem dat trends in de aantallen veelal niet eenduidig zijn te interpreteren. De kennis ontbreekt om heldere ?early warning? signalen van zorgwekkende achteruitgang te onderscheiden van meer natuurlijke schommelingen in aantallen. Dit project is opgezet om recente kennis over aantalsschommelingen in populaties toepasbaar te maken voor de vogelbescherming ten behoeve van bijv. het opstellen van de Rode Lijst. We maken gebruik van populatiemodellen die wereldwijd worden gebruikt om aantalsontwikkelingen van soorten te berekenen en bottlenecks in de levenscyclus op te sporen. Hiermee leveren zij het noodzakelijke inzicht voor beheersmaatregelen ten behoeve van soortsbescherming. Juist de laatste jaren zijn nieuwe technieken ontwikkeld om schommelingen te analyseren, te herleiden op onderliggende factoren en lange-termijn voorspellingen te genereren. Op basis van jarenlange gegevens van het Vogeltrekstation (overleving) en SOVON (aantalsfluctuaties, reproductie) zullen populatiemodellen worden gebouwd voor vogelsoorten met uiteenlopende levenscycli. Deze modellen zullen met de laatste technieken geanalyseerd worden om het risico te kwantificeren van recente aantalsontwikkelingen voor het voortbestaan van de vogelpopulaties. In nauwe samenwerking met Vogelbescherming Nederland worden de resultaten vertaald naar een protocol voor een 'early warning systeem' waarmee werkelijk kwetsbare soorten beter zijn te identificeren.

Related organisations

Related people


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation