KNAW

Research

Green Care Amsterdam

Pagina-navigatie:


Update content


Abstract (NL)

Door stadsuitbreidingen verdwijnt steeds meer groen rondom de steden. Veel mensen vinden dat jammer, want er gaat een rustgevende werking van uit en velen hebben het groene gebied nodig om weer op adem te komen. Zeker voor stedelingen die met hun gezondheid kampen kan het platteland veel betekenen. Omgang met de natuur en de dagelijkse beslommeringen van het werk op een boerenbedrijf kunnen helend werken voor mensen met bijvoorbeeld een burn out of psychosociale klachten. In die groep is dan ook veel behoefte aan een passende, waardevolle dagtaak in een landelijke omgeving. Omdat de inkomsten van boeren vaak, om allerlei redenen, onder druk staan, kan het voor hen aantrekkelijk zijn om, naast hun dagelijkse hoofdwerkzaamheden, nevenactiviteiten te ontplooien op hun bedrijf. Voorwaarde is wel dat beide taken goed en professioneel kunnen worden opgepakt en natuurlijk dat het voor zowel de zorgvrager als voor de boer wat oplevert.

Omkering van het perspectief
In het project Green Care Amsterdam zijn vele, vaak kleinschalige, initiatieven met zorglandbouw rond Amsterdam met elkaar verenigd in een professionele organisatie: Landzijde. Deelnemers in de het project waren boeren, verzekeraars, gezondheidinstellingen, overheden en kennisinstellingen. Door deze samenwerking zijn de boeren beter en sneller in staat een professioneel aanbod te ontwikkelen dat voor zowel zorgvrager en ook voor verzekeraars beantwoordt aan hun behoeften. Zorgvragers denken actief mee over een effectievere formulering van de behoeften en de begeleiding van hun cliënten. Verzekeraars leren hoe ze hun financiële pakketten hierop moeten afstemmen. Het ontwikkelde zorgaanbod varieert van dagopvang, arbeidsmarkttoeleiding en zorg voor mensen met verslavings- of psychiatrische achtergrond tot lesprogramma s voor kinderen in het speciaal basisonderwijs. Innovaties konden ontstaan omdat de deelnemers, door hun kennis en ervaring in te brengen, gezamenlijk in staat waren nieuwe kennis te creëren. Dit leidde tot onverwachte en nieuwe concepten. Een ander belangrijke factor voor het succes van dit project was, dat bij de ontwikkeling van het aanbod de zorgvraag van cliënten het uitgangspunt was in plaats van de behoefte van boeren om een aanvullende inkomstenbron te zoeken.

De resultaten
Het project Green Care is een modelvoorbeeld van de verbinding tussen stad en platteland. In het project is samenwerking ontstaan tussen boeren, zorginstellingen, zorgverzekeraars, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en overheden en dit heeft geresulteerd in een professioneel en goed renderend zorgaanbod. Een school voor speciaal onderwijs is een programma op de boerderij gestart. Het bedrijf Landzijde begeleidt zorgvragers en boeren zowel administratief als praktisch. De Vrije Universiteit brengt momenteel in kaart wat, naast het dagbestedingseffect, de therapeutische resultaten zijn voor cliënten. Het platteland is dankzij dit project in staat het functioneren van steden beter te ondersteunen en, omgekeerd, vormt de stedelijke zorgvraag een economische impuls om het fraaie Oudhollandse cultuurlandschap van Waterland en de werkgelegenheid op de boerenbedrijven daar te behouden. De groene ruimte is zo een economisch sterke factor geworden om de verstedelijkte omgeving te kunnen ondersteunen

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. J. Hassink

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation