KNAW

Onderzoek

Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt
Looptijd 01 / 2011 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1345266

Samenvatting

Aanleiding
De provincie Utrecht heeft het provinciaal Waterplan 2010-2015 gemaakt. Het doel van dit plan is om vanuit het beleidsveld water bij te dragen aan het realiseren van een mooie provincie waar mensen graag wonen en werken en waar ruimte is om te genieten van natuur en landschap.

Een onderdeel in het Waterplan is de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het is de bedoeling dat de doelen voor de KRW wateren en overige wateren worden gerealiseerd.

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te kunnen verbeteren wordt door het HDSR in 2011 een emissiebeleidsplan gemaakt. Het emissiebeleidsplan moet een prioritering in de aanpak van verontreinigingen in het oppervlaktewater aangeven waarbij de meest kosteneffectieve maatregelen worden aangegeven.

Verder wordt in de provincie Utrecht het drinkwater vrijwel volledig uit grondwater bereid. De KRW stelt lidstaten ten doel om drinkwaterbronnen zodanig tegen verontreniging ter beschermen dat de benodigde zuiveringinspanning niet toeneemt en op termijn gestreefd moet worden naar een verlaging ervan.

Doelstelling
Het optimaal kunnen inzetten van (financiele) middelen om de belasting van het oppervlakte- en grondwater met gewasbeschermingsmiddelen verder te reduceren.

Activiteiten
De opdracht bestaat uit het uitvoeren van een literatuuronderzoek om inzicht te krijgen in de grootte van alle mogelijke emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater en het grondwater en de invloed van de piekbelasting. Het literatuuronderzoek wordt aangevuld met meningen van experts.

In de gebieden Kromme Rijn en in de Lopikerwaard (plus het gebied rondom Harmelen) wordt de Utrechtse fruitteelt met de belasting van haar watersysteem beschreven.

Op basis van gegevens over driftpercentages, type spuiten, hagen, metingen bij de reeds bestaande vul- en spoelplaatsen, uitspoeling, het watersysteem etc. wordt een inschatting gemaakt van de grootte van de verschillende emissieroutes in de Utrechtse Kromme Rijn en het Utrechtse veenweidegebied. Voor het grondwater ligt hierbij de focus op het Kromme Rijn gebied.

Vervolgens wordt de kosteneffectiviteit van allerlei emissiebeperkende maatregelen op de belasting van het grond- en oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen berekend. De kosteneffectiviteit van de maatregelen wordt uitgedrukt in gram rerductie en reductie in milieubelasting per euro.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon H. Mombarg

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie