KNAW

Research

The Enervatie stable

Pagina-navigatie:


Update content


Title The Enervatie stable
Period 01 / 2010 - unknown
Status Current
Research number OND1345700

Abstract (NL)

Aanleiding
De klankbordgroep bedrijfsinrichting van het productschap heeft voor 2010 gekozen om als speerpunt de pijlen te richten op energie. Hierbij is als doel gesteld het ontwikkelen van een energieneutrale of mogelijk zelfs een energieproducerende stal.

Om tot een energieneutrale of -producerende stal te komen zijn verschillende mogelijkheden denkbaar. Zo kan gekeken worden naar energiebesparing, maar ook energieopwekking. Om effectief onderzoek te kunnen doen is echter besloten keuzes te maken in wat er in 2010 wordt onderzocht. Hiertoe is vóór het indienen van de voorstellen een bijeenkomst geweest met de klankbordgroep, waarbij keuzes zijn gemaakt naar de te onderzoeken onderwerpen. De individuele onderzoeksvoorstellen hebben als doel het ontwikkelen en realiseren van robuuste technieken om varkensstallen energieneutraal te kunnen maken.

Deze voorstellen zijn echter specifiek gericht op bepaalde onderwerpen. Vanuit de praktijk, uit gesprekken met experts of vanuit een willekeurige gedachte ontstaan echter ook vaak ideeën die mogelijk interessant kunnen zijn, maar waar geen enkele ervaringen mee zijn opgedaan. Middels korte pilot installaties op kleine schaal, dus lage kosten, kunnen dergelijke ideeën worden getoetst op haalbaarheid en perspectief. Hierbij hoeven geen uitgebreide metingen en rapportages te worden gerealiseerd. De pilots geven enkel aan welke zijeffecten er zijn, of aanvullend onderzoek gewenst is en tevens inspireren ze de sector. Naar de maatschappij kunnen deze pilot installaties ook aangeven dat de sector innovatief is, wat ten goede komt aan het imago van de Nederlandse varkenshouderij.

Hiernaast zijn er echter ook al bestaande technieken op de markt en in gebruik bij een aantal voorloper-ondernemers. De meeste varkenshouders weten echter niet wat er op dit moment al mogelijk is en wat er in de toekomst mogelijk nog aan komt. Het is voor veel varkenshouders erg interessant om die verschillende mogelijkheden, zowel technieken die voortkomen uit de onderzoeken als reeds bestaande technieken, te demonstreren, met als doel het inspireren van veehouders. Op deze manier kan, buiten de ingediende onderzoeksvoorstellen, getoond worden welke technieken allemaal ingepast kunnen worden in de energieneutrale stal.

Om uiteindelijk een goede onderzoeksvisie op te kunnen stellen voor de toekomst zullen er in 2010 ook enkele korte studies uitgevoerd worden, welke samen met de uit te voeren demo s en pilots een goed beeld geven van de mogelijkheden ten aanzien van energie in de huidige varkenshouderij.

Doel
Het opzetten van pilot installaties om het perspectief van innovatieve concepten te kunnen bepalen en het demonstreren van energiebesparende of opwekkende technieken om varkenshouders te inspireren en te motiveren.

Resultaat
Als resultaat zullen er verschillende pilot installaties te zien zijn om innovatieve ideeën te toetsen op perspectief en haalbaarheid. De concepten afkomstig van de pilot installaties worden indien perspectiefvol uitgewerkt in onderzoeksvoorstellen.

Hiernaast zijn deze pilot installaties en demo s op Varkensproefbedrijf Sterksel te zien, waarbij varkenshouders geïnspireerd worden om te kijken wat er op het eigen bedrijf allemaal mogelijk is. Hierbij worden zowel technieken die voortkomen uit de onderzoeken als reeds bestaande technieken meegenomen.

Het is niet de bedoeling dat de technieken uit de pilots uitgebreid onderzocht worden. Zodoende blijven de kosten beperkt. Indien gewenst vindt er uitgebreid onderzoek plaats middels de uitgewerkte onderzoeksaanvragen.

Probleemeigenaren
Varkenshouders

Plan van Aanpak
Op Varkensproefbedrijf Sterksel zullen verschillende technieken opgesteld worden ter demonstratie en ter inspiratie of om te testen of een techniek perspectiefvol kan zijn. Wilde ideeën welke mogelijke oplossingen kunnen bieden worden in pilot-vorm gebouwd. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld innovatieve biggennestverwarming, energie uit dierbeweging of andere innovatieve energiebesparende ideeën.

Uiteraard staan de ideeën niet vast. Er zal tevens een oproep gedaan worden aan de sector om innovaties te verzamelen. Na beoordeling door het projectteam zal beslist worden of deze daadwerkelijk in pilot-vorm worden gebouwd.

De technieken hoeven niet per definitie uitontwikkeld te zijn. Bijvoorbeeld het opwekken van energie met windturbines op stallen kan gedemonstreerd worden door een waaier in de luchtstroom te plaatsen. Op deze manier kan op een voordelige wijze de mogelijkheden op een varkensbedrijf worden geïllustreerd en kan worden bekeken of windturbines tussen stallen mogelijk zijn.

Voortschrijdend inzicht gedurende de onderzoeken zal tevens resulteren in extra demo s en pilots op Varkensproefbedrijf Sterksel. De voortgang van verschillende demo s en pilots zullen worden gerapporteerd aan de Klankbordgroep.

De pilots zullen in de loop van 2010 worden uitgevoerd. Uiteindelijk zullen de resultaten beoordeeld worden, waarna de perspectiefvolle innovaties worden uitgewerkt in onderzoeksvoorstellen voor 2011 om verder te ontwikkelen en te realiseren op Varkensproefbedrijf Sterksel.

Related organisations

Related people

Project leader Ing. J.H. Horrevorts

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation