KNAW

Research

Nature and qualification of youth criminality

Pagina-navigatie:


Update content


Title Nature and qualification of youth criminality
Period 05 / 2011 - 04 / 2012
Status Completed
Research number OND1345750
Data Supplier WODC`

Abstract (NL)

Uit politie- en justitiecijfers van het WODC over de periode 2002-2007 blijkt dat het aantal verdachten en daders onder 12-24-jarigen de laatste jaren is gestegen (Van der Laan e.a., 2010). De delicten waar zich - bij 12-17-jarigen - de grootste stijgingen voordoen zijn openbare orde misdrijven en geweld tegen personen. Voor de groep 18-24-jarigen komen hier verkeersdelicten bij. Achter deze delictcategorieën gaat een veelvoud aan incidenten schuil. In het onderhavige onderzoek wordt nagegaan welke concrete incidenten zich voordoen binnen de delictcategorieën waar zich de grootste stijgingen voordoen. Daarbij is het de vraag of - en in hoeverre - incidenten van jeugdigen in het huidige tijdsbestek anders worden gekwalificeerd door politie, OM en rechters dan voorheen. Het onderhavige onderzoek is in de WODC onderzoeksprogrammering opgenomen als deel I van het onderzoek naar de hedendaagse jeugdcriminaliteit en het dark number jeugdcriminaliteit . Naast dit onderzoek wordt (separaat) nog een tweede onderzoek uitgevoerd, deel II (project 2034). Dit onderzoek behelst een koppeling van gegevens uit de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ) - waarin ruim 3.000 jongeren zijn bevraagd over delicten die ze hebben gepleegd - aan gegevens van het CBS, waaronder politieregistraties. Hierdoor is het mogelijk een inschatting te maken van het deel van de criminaliteit dat niet bekend is geworden bij de politie, maar wel door jongeren wordt gerapporteerd en omgekeerd. Ook kunnen gevonden verschillen gerelateerd worden aan (achtergrond)kenmerken als sekse, leeftijd, herkomstgroep en delict. Nagegaan wordt wat de gevolgen van de bevindingen zijn voor beleid en wetenschap.

Related organisations

Related people

Project leader Drs. E.M.H. van Dijk

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation