KNAW

Research

Climate change and global water resources: global adaptation strategies...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Climate change and global water resources: global adaptation strategies for the agricultural sector
Period 01 / 2011 - 12 / 2012
Status Current
Research number OND1345813

Abstract (NL)

Probleemstelling
Hoewel er wereldwijd consensus is over de noodzaak van het nemen van adaptatie maatregelen ter vergroting van de klimaatbestendigheid, missen voor veel sectoren de tools om de effecten van beoogde maatregelen te kwantificeren en evalueren. Om een weloverwogen kosten-baten analyse te kunnen maken van verschillende maatregelen zijn deze tools echter essentieel. Het moet onderzocht worden of bestaande impact modellen (in dit project mondiaal water resources and gewas productiemodel) geschikt zijn (of gemaakt kunnen worden) om de effecten van adaptatiemaatregelen te kwantificeren, en daarmee bij te kunnen dragen aan een gefundeerde keuze voor een bepaalde (set van) adaptatie maatregelen.

Doelstelling project
Het doorrekenen van effecten van socio-economische ontwikkelingen, landgebruikveranderingen en klimaatverandering op de waterbeschikbaarheid voor de landbouwsector en de effecten van waterschaarste op voedselproductie. Naast het blootleggen van knelpunten voor waterschaarste en voedselzekerheid dmv een geïntegreerde analyse, wordt een tool ontwikkeld om de effecten van beoogde adaptatiemaatregelen te kwantificeren.

Relevantie project voor EL&I
Klimaatverandering heeft via veranderende neerslagpatronen en temperaturen impact op de mondiale hydrologische cyclus. Dit leidt in verschillende regios tot een verandering in de beschikbaarheid van water (zowel in ruimte als tijd) voor verschillende sectoren (zoals landbouw, industrie, huishoudens). Van de andere kant, kunnen populatie- en economische ontwikkelingen leiden tot een verandering in de watervraag. Een confrontatie van projecties van waterbeschikbaarheid en watervraag in een geïntegreerd model is noodzakelijk om inzicht te krijgen in mogelijke toekomstige knelpunten mbt water (en meer specifiek, irrigatie).

Eén model wat berekeningen van waterbeschikbaarheid, watervraag en gerelateerde landbouwproductie integreert in één consistent framework is IMAGE-LPJml. Afgelopen jaren is dit framework ontwikkeld in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, voorheen MNP). Het model is gevalideerd voor mondiale afvoeren. Daarnaast is er oa gewerkt aan het verbeteren van routines voor irrigatie-extractie en de impact van door de mens gebouwde grootschalige opslagcapaciteit (reservoirs) op de waterbeschikbaarheid voor de landbouwproductie. Een volgende stap is het model geschikt maken voor de evaluatie van grootschalige adaptatie maatregelen in de water en landbouw sector.

Aanpak en tijdspad
Met het IMAGE-LPJmL model kunnen de effecten van klimaat en sociaal economische veranderingen op waterschaarste en landbouwopbrengsten doorgerekend worden. Met behulp van de recent toegevoegde modules voor irrigatie en reservoir management is het bovendien mogelijk effecten van reservoirs op waterbeschikbaarheid en voedselproductie te berekenen. In dit project wordt deze tool toegepast en waar nodig aangepast om de effecten van adaptatiestrategieën te evalueren. Het onderzoek is als volgt gefaseerd:
1 Doorrekenen van de effecten van klimaat en socio-economische scenarios op waterschaarste en voedselproductie en expliciet de rol van reservoirs hierin (modelstudie mbv IMAGE-LPJmL). Hiervoor worden de scenarios gebruikt die in het EU project WATCH zijn ontwikkeld, alsmede de scenarios die bij het PBL worden ontwikkeld tbv de volgende OECD Environmental Outlook.
2. Inventarisatie van beoogde/mogelijke adaptatiestrategieen voor de landbouw water sector (op basis van literatuurstudie en uitkomsten vanuit een stakeholder consultatie in het HighNooN project), waarschijnlijk voor een test regio (India, hiervoor zijn uit WATCH en HighNooN projecten klimaat en sociaal-economische scenarios beschikbaar).
3. Definieeren van (combinaties van) adaptatiestrategieen in de landbouw water sector die mbv het model zullen worden doorgerekend.
4. Evalueren van de effecten van de adaptatiemaatregelen op mondiale voedselproductie onder de klimaat en socio-economische scenarios. Hier zal gekeken worden naar de invloed op waterbeschikbaarheid, voedselproductie in relatie tot voedselvraag, en de impact op aquatische biodiversiteit (ism PBL).
5. Indien mogelijk worden, ism het LEI, een start gemaakt met de economische evaluatie van de adaptiemaatregelen: de geschatte kosten van adaptatie maatregelen versus de meer-opbrengsten (in landbouwsector).
6. Aanbevelingen voor verder onderzoek formuleren:
- Bruikbaarheid van een geïntegreerd model als IMAGE-LPJmL voor het kwantificeren en evalueren van adaptatie maatregelen.
Evt aanbevelingen mbt schaalniveau en ruimtelijk detail van de maatregelen

Resultaten
- Een tool (geïntegreerd model IMAGE-LPJmL) waarmee de relatie tussen klimaatverandering, waterbeschikbaarheid en voedselproductie geïntegreerd bestudeerd kan worden.
- Een verbeterd model waarmee de effecten van verschillende adaptatiestragegieen in de water en landbouw sector (e.g. uitbreiding opslagcapaciteit, uitbreiding geïrrigeerd gebied, verbetering irrigatie efficienty, gebruik van droogteresistente gewassen, verplaatsen voedselproductie naar waterrijke gebieden) geëvalueerd kunnen worden.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. R.W.A. Hutjes

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation