KNAW

Research

Development metabolite tulip

Pagina-navigatie:


Update content


Title Development metabolite tulip
Period 01 / 2011 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1345960

Abstract (NL)

Probleemstelling
Wageningen UR/PPO Bloembollen heeft een samenwerking met de Rijksuniversiteit Leiden en het bedrijf Holland Biodiversity waarin een keten ontwikkeld wordt voor de productie van tulipaline uit tulpenbollen. Deze stof is interessant als bouwsteen voor biopolymeren en kent nog enkele andere interessante toepassingen, o.a. als bestrijdingsmiddel. Na winning van de groene grondstof blijft zeer energierijk bolmateriaal over dat geschikt is als biobrandstof. Op dit ogenblik bestaat er onvoldoende kennis over het marktperspectief en over de mogelijkheden om de productie van het tulipaline te verhogen.

Doelgroep en kennisbehoefte
Dit project heeft betrekking op de productie van biobased materialen. De resultaten van dit onderzoek komen ten goede aan 1) de bollentelers, die naarstig op zoek zijn naar toegevoegde waarde of alternatieve toepassingen van hun producten, 2) industriële partijen, die de groene grondstof verwerken tot biobased producten en 3) extractiebedrijven, die de stof zo efficiënt mogelijk winnen uit het bolmateriaal. Er is behoefte aan kennis omtrent de kwantitatieve verschillen in tulipalinegehaltes tussen cultivars en over teelttechnische mogelijkheden om de gehaltes te verhogen. Verder is er behoefte aan kennis van de markt vooor tulipaline.

Doelstelling project
Dit project heeft tot doel om een keten te ontwikkelen voor de productie van de stof tulipaline uit tulpenbollen en de verwerking daarvan tot biobased eindproducten.

Relevantie project voor EL&I
Dit project draagt bij aan de doelstellingen van het ministerie van EL&I, namelijk het ontwikkelen van innovaties voor land-, en tuinbouw, het verduurzamen van de economie door het winnen van grondstoffen voor bioplastics uit hernieuwbare bronnen en het vergroten van de concurrentiekracht van de bollentelers. Het verwerken van de reststromen van tulpenbollen tot biobrandstof draagt bij aan het verduurzamen van de energieproductie.

Aanpak en tijdspad
Het project loopt van 2011 tot 2014. In 2011 wordt de tulipalineproductie in een reeks tulpencultivars gemeten. Door de omstandigheden waaronder het tulipaline ontstaat te variëren zal de tulipaline-opbrengst geoptimaliseerd worden. Tulipalinegehaltes worden bepaald bij de Rijksuniversiteit Leiden. In samenwerking met Holland Biodiversity worden mogelijk geïnteresseerde marktpartijen in beeld gebracht en benaderd om hun interesse te peilen.

Resultaten
In 2011 wordt door WUR en RUL een patent ingediend betreffende de methode om tulipaline te winnen uit tulpenbollen. In het najaar van 2011 zal meer duidelijk zijn over de tulipalinegehaltes in verschillende cultivars en over behandelingsmethodes om de tulipalinegehaltes te verhogen. Dan zal ook meer bekend zijn over de marktpotentie van de stof tulipaline. Als het patent eenmaal ingediend is zal over dit onderwerp in de vakpers worden gepubliceerd.
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Ing. M.H.G.E Dijkema
Researcher Drs. A.T. Krikke
Project leader Ing. M.F.N. van Dam

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation