KNAW

Onderzoek

Case studie van miscanthus op veehouderijbedrijf

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Case studie van miscanthus op veehouderijbedrijf
Looptijd 01 / 2011 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1345980

Samenvatting

Probleemstelling
In West -Europa wordt veelal Miscanthus x giganteus geteeld. De plant geeft een hoge opbrengst, maar kent twee problemen. De eerste is dat de plant steriel is en daardoor geen zaden vormt. Vermeerdering vindt plaats door rhizomen van de moederplant te oogsten (frezen, rooien), te sorteren, te transporteren en daarna opnieuw te planten. Dit vraagt veel arbeid. Daardoor zijn de aanplantkosten hoog. Het tweede probleem is dat de plant een teeltduur heeft van 15-20 jaar. Dit betekent voor een akkerbouwer dat hij deze grond 15-20 jaar niet kan gebruiken voor andere gewassen. Met andere woorden hij wordt beperkt in de rotatie van zijn bouwplan. Een ander probleem is dat vooral ondernemers in de intensieve veehouderij hoge energiekosten hebben (witvleeskalveren, pluimvee en fokzeugen) door prijsstijgingen van fossiele energie (gas en elektriciteit). Zij zoeken alternatieven voor de vraag naar warmte en elektriciteit.

Doelgroep en kennisbehoefte
Twee doelgroepen met hun kennisbehoeften zijn te onderscheiden: de akkerbouwers die Miscanthus willen telen en de veehouders die het gewas willen gaan gebruiken als grondstof voor het opwekken van warmte en elektriciteit. Hiermee kunnen ze kosten besparen.
Bij de teelt van Miscanthus op akkerbouwbedrijven en het verwaarden van Miscanthus voor meerdere doeleinden is het zinvol een zaadvariant van Miscanthus te gebruiken, b.v. Miscanthus x sinensis. Miscanthus zaaien geeft naar verwachting minder kosten dan rhizomen planten. Door de lagere zaaikosten is het mogelijk het gewas bijvoorbeeld 3 tot 5 jaar te telen op dezelfde standplaats. Dit geeft minder beperkingen in de rotatie van gewassen op het akkerbouwbedrijf.
(Intensieve) veehouders willen hun energiekosten verlagen en zoeken alternatieven. Aan de warmtevraag op deze bedrijven kan worden voldaan met biomassaketels die als grondstof houtsnippers, houtpellets of Miscanthus gebruiken. Door de toenemende vraag naar elektriciteit denk aan voerinstallaties, grote ventilatoren bij mechanische ventilatie, melkrobots, chemische en biologische luchtwassers en combiwassers is er behoefte aan alternatieve technieken die warmte en elektriciteit maken . Pyrolyse op bedrijfsniveau van celluloserijke producten (beheersgras, bermgras, Miscanthus) in combinatie met een verbrandingsunit zou in die behoefte kunnen voorzien. Ook vergisting van Miscanthus als coproduct in een mestvergister wordt onderzocht.

Doelstelling project
Haalbaarheidsstudie naar warmte- en elektriciteitsbenutting op vleeskalver-, fokzeugen- en pluimveehouderij m.b.v. verbrandings- of pyrolysetechniek of vergisting van energiegewassen M. giganteus en M. sinensis, waarbij een belangrijke bijdrage aan CO2-reductie wordt bereikt. Case-studie op akkerbouwbedrijf met Miscanthus uit zaad in het bouwplan en maximale benutting van de energie met behulp van een WKK of andere perspectiefvolle techniek.

Relevantie project voor EL&I
Het project levert een belangrijke bijdrage aan reductie van CO2. Telen en verbranden op boerderijschaal levert een reductie van 95%. Wanneer Miscanthus wordt geteeld in een staal van 30 km van een centraal opgestelde verbrandingsinstallatie, dan is de reductie 90%. Het gewas kent veel gebruiksmogelijkheden. Dat varieert van verbranding voor warmteproductie, of productie van warmte en elektriciteit, als grondstof voor bouwmaterialen (groene gebouwen), vulmiddel voor (lig)boxen/paardenboxen (neemt veel vocht op), als component in beton of zelfs vervanger van beton, als grondstof voor de chemische industrie en als grondstof voor bioethanol.
Voor dit project is wat betreft de teelt gekozen voor de zaadvariant naast de rhizoomvariant. Voor wat betreft de toepassing is de focus gericht op verbranding, pyrolyse en vergisting
Het project levert een belangrijke bijdrage aan reductie van CO2. Telen en verbranden op boerderijschaal levert een reductie van 95%. Wanneer Miscanthus wordt geteeld in een staal van 30 km van een centraal opgestelde verbrandingsinstallatie, dan is de reductie 90%. Het gewas kent veel gebruiksmogelijkheden. Dat varieert van verbranding voor warmteproductie, of productie van warmte en elektriciteit, als grondstof voor bouwmaterialen (groene gebouwen), vulmiddel voor (lig)boxen/paardenboxen (neemt veel vocht op), als component in beton of zelfs vervanger van beton, als grondstof voor de chemische industrie en als grondstof voor bioethanol.
Voor dit project is wat betreft de teelt gekozen voor de zaadvariant naast de rhizoomvariant. Voor wat betreft de toepassing is de focus gericht op verbranding, pyrolyse en vergisting.

9 Aanpak en tijdspad
aanpak:
WUR-Livestock Research en WUR-PRI schrijven het projectplan. haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd t.b.v. productie van warmte (en elektriciteit). Technische en economische haalbaarheid wordt uitgediept (teelt bij zaadvariant, toepassing middels verbranding, pyrolyse (verbranding + elektriciteit) en vergisting.
Beschrijving hoofdlijnen van de deskstudie Benodigde informatie wordt verzameld. Hiervoor zullen gesprekken worden gevoerd met verschillende partijen.
Uitwerking deskstudie
Rapportage
startdatum 15 januari 2011
einddatum: 31 december 2012

Resultaten
Rapport dat de haalbaarheid van Miscanthus weergeeft over: verbranding/pyrolyse/covergisting op boerderijschaal van veebedrijven. mogelijkheden tot verbetering van bouwplan akkerbouw door zaadvariant van Miscanthus.
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. L.M. Trindade
Projectleider Ir. G.J. Kasper

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie