KNAW

Onderzoek

Duurzame aquatische productie, mitigatie- en adaptatiemogelijkheden bij klimaatverandering

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Duurzame aquatische productie, mitigatie- en adaptatiemogelijkheden bij klimaatverandering
Looptijd 01 / 2011 - 12 / 2012
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1346029

Samenvatting

Probleemstelling
Het landelijk gebied in Nederland zal de komende decennia sterk van aanzien veranderen. Wijzigingen in de economische en klimatologische omstandigheden, en een toenemende behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreatie zullen sterke effecten hebben op ons landgebruik. Een van de veranderingen die in het landelijk gebied effecten kan veroorzaken is de opkomst van de teelt van zogenaamde energiegewassen. Hoewel Nederland door haar beperkt beschikbare areaal in vergelijking met landen als Frankrijk en Duitsland waarschijnlijk geen grote rol als verbouwer van energiegewassen zal spelen, kan in bepaalde regio s van ons land de inzet van energiegewassen wel degelijk tot de nodige veranderingen qua landgebruik leiden. Alternatief voor deze grondgebonden energiegewassen zijn de in opkomst zijnde aquatische productiesystemen. Echter de voor- en tegens van dit soort aquatische systemen zijn nog onvoldoende in kaart gebracht.

Doelgroep en kennisbehoefte
De doelgroep bestaat uit beleidsmakers van de diverse ministeries, locale overheden en grondeigenaren in het algemeen, die hiermee nieuwe bronnen van inkomsten kunnen genereren. Er is behoefte aan kennis op het gebied van de productiviteit van aquatische productiesystemen, al dan niet gekoppeld aan andere diensten, zoals zuivering van oppervlaktewater en tijdelijke waterberging. Daarnaast dient kennis te worden vergaard op het gebied van broeikasgaseffecten bij een transitie van droge naar natte productiesystemen en van de potentie van natte biomassa t.b.v. bio-based producten.

Doelstelling project
2011: Uitvoeren van een literatuuronderzoek. In deze uitgebreide literatuurstudie wordt ingegaan op wat al bekend is over broeikasgasemissies vanuit natte versus droge terrestrische landbouw- en ecosystemen in gebieden met een gematigd klimaat. Ook wordt gekeken naar productiesystemen die in transitie zijn van droog naar nat als gevolg van vernatting (klimaatsverandering). Hierbij wordt onder meer een onderscheid gemaakt naar grondsoort, soort gewas (productiviteit en grondstof) en beheerssysteem.

Relevantie project voor EL&I
Er wordt een bijdrage geleverd aan deliverables 5.5d 5.4a. Inzicht in potentie van diverse groene aquatische biomassa voor bio-producten en de consequenties voor BKG s bij een transitie van droge naar natte landbouw.

Aanpak en tijdspad
In de eerste fase wordt gestart met een gedegen systeembeschrijving (review-rapport). In deze uitgebreide literatuurstudie wordt ingegaan op wat al bekend is over broeikasgasemissies vanuit natte versus droge terrestrische landbouw- en ecosystemen in gebieden met een gematigd klimaat. Ook wordt gekeken naar productiesystemen die in transitie zijn van droog naar nat als gevolg van vernatting (klimaatsverandering). Hierbij wordt onder meer een onderscheid gemaakt naar grondsoort, soort gewas (productiviteit en grondstof) en beheerssysteem. Indien mogelijk benchmarken met andere landbouwsystemen en wetlands in Europa. In de tweede fase (KB 2012-2014 en met geld van externe opdrachtgevers) wordt gewerkt aan onderzoek waarbij daadwerkelijk gedurende een aantal teeltseizoenen broeikasgasemissies in dit soort systemen worden gemeten.
Hierbij kunnen een aantal variabelen worden meegenomen (o.a. de groeifase van het gewas, nat/droog-situaties, verschillende seizoenen). Tegelijkertijd worden er berekeningen uitgevoerd met behulp van landbouw- en wetlandemissiemodellen aan grootschalige helo- en halofytensystemen (tientallen/honderden hectares). Naast helo- en halofytensystemen is het de bedoeling ook andere groene aquatische productiesystemen (wieren, algen en natte teeltsystemen) door te meten op deze aspecten van duurzaamheid.

Resultaten
Inzicht in de potentie van aquatische productiesystemen voor de biobased economy.
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. H.F.M. ten Berge
Onderzoeker Dr. A. Verhagen
Projectleider Dr. A.K. van der Werf

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie