KNAW

Research

Analyse van de milieukundige consequenties van covergisten van dierlijke mest (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Analyse van de milieukundige consequenties van covergisten van dierlijke mest (NL)
Period 01 / 2011 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1346030

Abstract (NL)

Probleemstelling
Co-vergisten van dierlijke mest met co-substraten draagt bij aan de voorziening van duurzame energie. De vraag is echter hoe duurzaam dit is gekeken vanuit milieuoogpunt wanneer co-substraten worden gebruikt voor gasproductie die ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden, zoals veevoer. Dit project streeft ernaar om dit in kaart te brengen door middel van het combineren van een aantal levenscyclusanalyse (LCA) studies die de afgelopen jaren binnen WUR hebben plaatsgevonden en het uitvoeren van additionele consequential LCA berekeningen.

Doelgroep en kennisbehoefte
De doelgroep betreft o.a. onderzoekers, overheid en beleid en het bedrijfsleven. Er is kennis nodig op het gebied van ecologische duurzaamheid aangaande vergisting van mest met co-substraten, omdat deze substraten ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden (denk aan veevoer). De impact richt zich niet alleen op broeikasgassen en energieproductie, maar ook op eutrofiering en verzuring. Deze impacts worden sterk beinvloed door landbouwkundige activiteiten.

Doelstelling project
Het doel van dit project is om helder inzicht te verschaffen in de milieubelasting, specifiek de milieukundige consequenties, van co-vergisting van dierlijke mest (vleesvarkensdrijfmest) met verschillende co-substraten middels de LCA methodiek. Hierin worden een aantal projecten gebruikt die de afgelopen jaren binnen WUR hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk is een wetenschappelijke publicatie beoogd.
De hoofdvraag luidt: Wat is de impact op het milieu en de verandering in milieubelasting wanneer mest wordt co-vergist met verschillende co-substraten vergeleken met het vergisten van alleen drijfmest?

Relevantie project voor EL&I
Co-vergisting van dierlijke mest en bijproducten is een internationaal belangrijk fenomeen aangaande het produceren van duurzame energie en klimaatverandering. Duurzame energie uit biomassa maakt onderdeel uit van het thema Biobased Economy. Dit resultaat draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in de duurzaamheid van covergisting met reststromen. Daarmee sluit het aan bij thema's als energie en milieu.

Aanpak en tijdspad
2010: Na een literatuuronderzoek wordt er een centraal doel opgesteld en wordt de afbakening bepaald (incl. keuze co-substraten). De bestaande modellen (ASG, PRI en ALTERRA) worden vergeleken. Vervolgens vindt er afstemming plaats met de gekozen doelen en uitgangspunten.
2011: Er zal aanvullende informatieverzameling plaatsvinden waarna de resultaten berekend worden. Een gevoeligheidsanalyse verzekert een gedegen resultaat. Hierna volgt de voltooiing d.m.v. de rapportage.
De volgende milieu-indicatoren worden beschouwd:
- Klimaat verandering (kg CO2-eq)
- Potentiƫle verzuring (kg SO2-eq)
- Potentiƫle eutrofiering (kg N-eq)
- Land gebruik (m2)
- Fossiel energie verbruik (kg oil-eq)
- Fijn stof emissie (kg PM10-eq).

Resultaten De output betreft een samenvattend overzicht van de scenario s en projecten zoals genoemd welke zijn beschreven in de vorm van een wetenschappelijk artikel.
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation