KNAW

Research

Biomass FUTURES

Pagina-navigatie:


Update content


Title Biomass FUTURES
Period 01 / 2011 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1346033

Abstract (NL)

Probleemstelling
Het project wil bijdragen aan een beter begrip van de vraag en aanbod dynamiek van bio-energie en hoe lokale productie en importen van biomassa aan de vraag naar energie in de EU27 op termijn (2030) kunnen bijdragen, in nauwe samenwerking met de stakeholders. Het consortium zet daarvoor expertise, data en modellen in, en vormt werkgroepen met stakeholders.

Doelgroep en kennisbehoefte
Doelgroep: Projectresultaten zijn vooral belangrijk voor zowel overheidsorganen (Globaal, EU, Nationaal en regionaal), NGOs, bedrijfsleven (Oliemaatschappijen, energiebedrijven, suikerproducenten etc.) die een beter inzicht willen krijgen in de wijze waarop de RES-energie doelsstellingen op een duurzame manier kunnen worden bereikt.

Doelstelling project
Het doel van het project is om kwantitatief na te gaan met behulp van een modellerings raamwerk of met de inzet van biomassa de beleidsdoelen gehaald kunnen worden op het gebied van GHG emissie reductie, vernieuwbare grondstoffen en energie en daarmee input te leveren voor Europese en nationale beleidsdocumenten over de bijdrage van biomassa aan warmte, electriciteit- chemische grondstoffen en transport sectoren op middellange termijn, door formulering van duurzaamheidscriteria rekening houdend met landgebruiksveranderingen, lucht, water, bodem en sociaal-economische impacts.

Relevantie project voor EL&I
Verkennen van de duurzaamheidsaspecten van de introductie van biomassaproductie in de rurale gebieden in m.n. Europa maar ook daarbuiten. Unieke van het project is dat het probeert zowel aanbod als vraag van (duurzame0 biomassa te verkennen en bij elkaar te brengen binnen de beleidskaders die op dit moment steeds meer in detail in Brussel en door lidstaten worden uitgewerkt.

Aanpak en tijdspad
Project is medio 2009 begonnen en zal eind 2011 worden afgerond.
Het project zal de oorzaken identificeren die ten grondslag liggen aan de onzekerheden met betrekking tot de haalbaarheid van energiedoelen en de aanwending van bio-energie. Dit kan input leveren aan National Action Plans. Ook kunnen de indirecte landgebruikeffecten beschreven worden en de behoefte aan bescherming van bodem, lucht, water Het project heeft 9 Werk Pakketten verdeeld over 8 partners in 5 landen: WP1 project management WP2 analyse van de markt segmenten waarin biomassa een rol kan spelen binnen de EU27 en partnerlanden (warmte, elektriciteit en transportsectoren) WP3 levert biomassa beschikbaarheid. WP4 behandelt de duurzaamheidsaspecten WP5 energieomzettingen.. WP6 adviseert beleidsmakers, WP7 ondersteunt de stakeholder dialoog, WP8 regelt de communicatie. En WP9 ondersteunt voorlichting door het IEE programma.
ICSTM leidt WP1, 2, 8, en 9, IIASA leidt WP3, Oeko WP4, en ECN WP5. Alterra draagt vooral bij in WP3, WP4 en de WP6,7,8 cluster
Binnen het consortium zal Alterra expertise leveren voor het vaststellen van de productie van biomassa van restproducten en landbouwgewassen (4F crops = food, feed, fibre and fuels) onder huidige en toekomstige teeltomstandigheden. Bovendien is Alterra betrokken bij het vaststellen van indicatoren en criteria voor de belangrijkste duurzaamheidsstandaards voor effecten van land gebruiksveranderingen, (bodem- lucht en waterkwaliteit en sociale impacts,indirecte effecten, en de consequenties hiervan voor de beschikbaarheid van biomassa. Deze zullen worden gebruikt in de dialoog tussen stakeholders en beleidsmakers.
De potentiƫle beschikbaarheid van biomassa zal worden afgeleid door vergelijking van bestaande studies en de onderliggende aannames, rekening houdend met duurzaamheidcriteria en alle mogelijke bronnen van biomassa (speciale gewassen, residuen, afval), de beschikbaarheid van land en teelttechnologie. De biomassa productieopties zullen worden uitgewerkt op het niveau van landen en de hele EU27. We verwachten dat de biomassaopbrengst op een gegeven locatie een functie zal zijn van de factoren klimaat, bodem, gewasmix, beschikbaarheid van land en water, technologie en de organisatie van de bio-energie-keten. Met GIS kunnen Europadekkende analyses gemaakt worden en in kaart gebracht en regionale verschillen kunnen zichtbaar gemaakt worden, verklaard en gekwantificeerd. Er kunnen verschillen optreden tussen toekomst scenarios. In werkelijkheid zal er naast het fysisch maximum ook een economisch optimum zijn, zodat er een vertaalslag gemaakt zal worden van potentieel naar realistisch, ook in overleg met economen in het consortium en met de stakeholders.
Het project zal de oorzaken identificeren die ten grondslag liggen aan de onzekerheden met betrekking tot de haalbaarheid van energiedoelen en de aanwending van bio-energie. Dit kan input leveren aan National Action Plans. Ook kunnen de indirecte landgebruikeffecten beschreven worden en de behoefte aan bescherming van bodem, lucht, water.
Concrete planning werkzaamheden Alterra 2011: Januari-juni:
1) Up-date EU biomassa potentiekaarten o.b.v. duurzaamheidscriteria uit scenarios
2) Vaststellen van duurzaamheidscriteria en verruimtelijking van de criteria in GIS
3) Schrijven 2 policy briefings: 1. over land use change effects bioenergy demand en 2. Land availability and sustainability
4) Organiseren expert meeting Brussel: Sustainable biomass supply.
July-December:
1) Bijdrage organisatie expert meetings Biomass Futures
2) Bijdrage finale eindrapportage project

Resultaten
1) Database sustainable technical-economic biomass potentials in EU
2) Atlas of sustainable technical-economic biomass potentials in EU.
3) Artikel in mogelijk Environmental Science &Policy Elbersen et al. 2011/2012. Sustainable EU biomass potentials: Can we still produce domestic biofuels in 2020?
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. G.M. Hengeveld
Researcher Dr. M.J. Schelhaas
Project leader Dr. B.S. Elbersen

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation