KNAW

Onderzoek

Tool development for sustainability assessment

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Tool development for sustainability assessment
Looptijd 01 / 2011 - 12 / 2014
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1346037

Samenvatting

Probleemstelling
In de Biobased Economy worden chemicaliën, materialen, transportbrandstoffen, elektriciteit en warmte op een economische én duurzame wijze vervaardigd uit groene grondstoffen. De biomassa voor groene grondstoffen kunnen afkomstig zijn uit reststromen van land- en tuinbouw, bosbouw, veehouderij en organische reststromen van decentrale menselijke activiteit (o.a. GFT) of afkomstig van gerichte teelt van land- en tuinbouwgewassen. De overgang naar een biobased economie vraagt een complexe systeeminnovatie op regio, nationaal, continentaal tot mondiaal niveau. Daarbij is er een onderlinge maar nieuwe relatie tussen de sectoren energie, chemische, agro- en logistieke aan de orde en bestaan er belangrijke interacties met klimaatproblematiek (minder broeikasgassen), competing claims (biomassa voor voedsel, energie, chemie en materialen) en duurzaamheid (behoud vruchtbare grond).

Het is verstandig om de ontwikkeling van een biobased economie integraal te benaderen om optimaal en duurzaam biomassa te produceren. Een keuze van ontwikkeling van innovaties op basis van de beste oplossing is aan de orde. Onderdeel daarvan is ook opbouwen van geschikte partnerstructuren, inbedding en aanpassing in wet- en regelgeving en draagvlak bij locale bevolking en overheden. Deze aanpak vraagt kennis en kunde op vele gebieden en omvat onderwerpen op beta en gamma niveau.

Doelgroep en kennisbehoefte
Doelgroep: ministeries (EL&I en I&M), provincies, Europese Commissie
Kennisbehoefte: Verkenningen en scenario s en assessments van opties voor biobased productie, inclusief economische en duurzaamheids aspecten. Inzicht in de ruimtelijke verspreiding van de potenties voor de productie van biomassa voor bio-energie en de economische en milieu effecten. Dit project valt onder het subthema Maatschappelijke, economische issues en duurzame ketenontwikkeling .

Doelstelling project
De doelstelling van dit project Tool development for sustainability assessment is om de relaties te verkennen tussen wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en innovaties, de resources voor productie, de locatie en regio van productie van grondstoffen inclusief afvallen, de wet- en regelgeving, de actoren en partnerstructuren die nodig zijn om een duurzame biobased economie te ontwikkelen.

Voor veel onderwerpen zijn (deel)modellen en tools beschikbaar die in dit project worden geïdentificeerd. Deze delen worden gelinked na identificatie van relevante data, rekenregels en afhankelijkheden en interacties om op een geïntegreerde manier (Wageningen aanpak) te kunnen worden ingezet voor verkenningen, scenario analyse en milieu- en economische assessment van opties.

Relevantie project voor EL&I
Een integrale benadering en visie op de ontwikkeling van een biobased economie om optimaal en duurzaam biomassa te produceren. Hiervoor is een keuze van ontwikkeling van innovaties op basis van de beste oplossing aan de orde. Onderdeel daarvan is ook opbouwen van geschikte partnerstructuren, inbedding en aanpassing in wet- en regelgeving en draagvlak bij locale bevolking en overheden. Deze aanpak vraagt kennis en kunde op vele gebieden en omvat onderwerpen op beta en gamma niveau.

Aanpak en tijdspad
Het project start in 2011 en heeft een geplande looptijd van 4 jaar onder voorbehoud van financiering. De eerste stappen bestaan uit verkenning, aggregatie en opzet van de tool in aansluiting bij bestaande tools en modellen.

Identificatie van de relevante modellen en inzichten en van de relevante bestaande tools om kennis te ontsluiten en toe te passen van biofysische and landbouwkundige eigenschappen, land en grondgebruik en competing claims, milieu en economische impact, sociaal maatschappelijke facetten rond acceptatie en toepassing van technologie, keten- en Life Cycle Analyse en wet- en regelgeving.
Basis structuur om via overlays van ruimtelijk expliciete informatie en kennis te komen tot verkenning en visieontwikkeling op een duurzame en optimale benutting van grondstoffen in een biobased economy.
Integratie van de duurzaamheid analyse tool voor co-vergisting (ontwikkeld door Kor Zwart) in het milieu assessment model MITERRA. Eventuele specifieke aanvullingen in de ME4 tool voor toepassing in de praktijk voor een specifieke biomassa keten.

De latere fases van het project moeten leiden tot de verdere ontwikkeling van een rekentool waarmee vraagstukken rondom biobased thema s kunnen worden geanalyseerd en verkend in gevoeligheid- en scenarioanalyses. Hiervoor zullen ook de kwaliteit, toepassing en effect van reststoffen en -stromen uit biomassa productieketens worden meegenomen.

Resultaten
In 2011
Een rapport over i) de identificatie van de relevante modellen en tools om kennis te ontsluiten en toe te passen van biofysische and landbouwkundige eigenschappen, landgebruik en competing claims, milieu en economische impact, en sociaal maatschappelijke facetten rond acceptatie en toepassing van technologie, en ii) een basis structuur om via overlays van ruimtelijk expliciete informatie en kennis te komen tot verkenning en visieontwikkeling op een duurzame en optimale benutting van grondstoffen in een biobased economy. Een wetenschappelijke publicatie over de potentie voor bio-energie en de effecten op het milieu in de EU-27.

Na 2011:
Een rekentool waarmee vraagstukken rondom biobased thema s kunnen worden geanalyseerd en verkend in gevoeligheid- en scenarioanalyses. Tool geeft inzicht in de competing claims tussen inzet van productiemiddelen voor voedsel, veevoer, groene energie en brandstof, en groene functionele producten.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. B.S. Elbersen
Onderzoeker Dr. P.J. Kuikman
Onderzoeker Dr. K.B. Zwart
Projectleider Dr.ir. J.P. Lesschen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie