KNAW

Onderzoek

Residu afbraak peer

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Residu afbraak peer
Looptijd 01 / 2011 - 12 / 2012
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1346079

Samenvatting

Doelstelling
Het valideren en optimaliseren van residu afbrekende methoden met als doel het verlagen van potentieel aanwezige gewasbeschermingresiduen op agroproducten in open ketens. Als onderzoeksmodel is gekozen voor fungiciden en pesticiden die momenteel gebruikt worden tegen vruchtrot van Conference peren en Elstar appelen in de bewaring.

Probleemstelling
De normen voor maximale residu limieten (MRL) zijn wettelijk binnen de EU vastgelegd. Echter, deze normen komen niet altijd overeen met algemeen geaccepteerde gezondheidsnormen. Steeds meer supermarkten spelen hierop in en kiezen voor een beperking op het aantal residuen per product, normen die vaak veel lager liggen dan de landelijke MRL. Een voorbeeld is daarvan de Lidl. Deze supermarkt, waar veel Nederlandse peren naartoe gaan, eist maximaal 33% van de MRL en is daardoor moeilijk te beleveren.

Huidige residuvrije teeltmethoden of alternatieve bestrijdingsmethoden ( zoals warm water behandelingen, antagonisten) geven vaak wisselende resultaten en zijn nog niet integreerbaar in de huidige opslag- en verwerkingsketen. Implementatie en optimalisatie van deze methoden zal naar verwachting nog langdurig onderzoek vergen.

Om aan de eisen van lagere residuniveaus te voldoen kan een teler kiezen om zijn producten voor directe afzet niet preventief te behandelen. Echter, voor lange bewaarproducten, zoals hardfruit, is een teler vaak nog aangewezen op chemische bestrijding. Op korte termijn is er dus behoefte aan een snelle en eenvoudige techniek die residuen, aanwezig op een product, tot een zo laag niveau kan afbreken dat de restwaarde onder de door afzetorganisaties gestelde grens valt.

Pilotstudy s uit 2009-2010 hebben uitgewezen dat een wasstap met zeep reeds een aardige residureductie oplevert. Echter, de reductie is nog niet dusdanig efficiënt dat er aan de Lidl-eis van 33% voldaan kan worden. Het is daarom wenselijk dat de zeepbehandeling gecombineerd wordt met additionele technieken om de efficiëntie van residuenreductie te verhogen.

Uit de literatuur blijkt dat verschillende technieken, waaronder ultrasoon, in staat zijn om residuen gedeeltelijk of geheel af te breken. Echter, de meeste technieken zijn ontwikkeld naar aanleiding van residuophoping in bodem en grondwater. Ook worden al veel technieken toegepast in de verwerkende industrie, met name vruchtensappen en wijn. Of deze technieken te combineren zijn met een zeep wasstap of toepasbaar zijn op tafelfruit, zoals peer en appel zal uit onderzoek moeten blijken.

Activiteiten
Pilotstudy s in 2009-2010 hebben uitgewezen dat fungiciden in oplossing versneld afgebroken kunnen worden met zeepbehandelingen. Echter, niet alle actieve residuen breken even efficiënt af. In de vervolgstudie willen we de zeepbehandelingsmethode uitbreiden met andere technieken om te kijken of moeilijk afbreekbare residuen op een andere manier efficiënter gereduceerd kunnen worden.

2011
- Literatuurstudie naar afbraaktechnieken die mogelijk combineerbaar zijn met een zeepwasstap.
- Behandeling uitbreiden met uit de literatuur uitgewezen potentiële afbraaktechnieken
- Behandeling uitbreiden met Ultrasoon techniek.
- Behandeling uitbreiden met plasmatechniek.

2012
- Validatie van één van de technieken Ultrasoon of plasma of andere veelbelovende techiek. De resultaten uit 2011 zullen bepalend zijn voor welke techniek verder gevalideerd gaat worden.
Het screenen van hechters. Hechters worden toegevoegd aan gewasbeschermingsmiddelen om de werkingsduur van de actieve stoffen te waarborgen. Sommige hechters zullen makkelijker afbreken dan andere hechters. Gedurende dit onderzoek zal er ook contact opgenomen worden met de productiebedrijven van deze hechters/gewasbeschermingsmiddelen.

Output
- Een eenvoudige en betrouwbare methode om residuen afkomstig van bestrijdingsmiddelen, gedeeltelijk of geheel af te breken zodat er voldaan kan worden aan de gewenste MRL van consumenten, supermarkten en afzetbranches.
- Een optimalisatietechniek om residureductie middels zeep efficiënter te laten verlopen.

wetenschappelijke relevantie
Het voorstel heeft een hoge maatschappelijke relevantie omdat het direct aansluit op huidige gezondheidwensen van de consument. Economisch gezien zou dit onderzoek kunnen bijdragen aan verbeterde afzetmogelijkheden op de wereld voedselmarkt als er beter voldaan kan worden aan zowel wettelijk vastgestelde residunormen als commercieel gewenste residunormen.
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. S. Bastiaan-Net

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie