KNAW

Research

Safefoodera

Pagina-navigatie:


Update content


Title Safefoodera
Period 01 / 2011 - 12 / 2013
Status Current
Research number OND1346242

Abstract (NL)

Probleemstelling
Mycotoxinen vormen een constante bedreiging voor mens en dier. Door toegenomen internationale handel en klimaatsveranderingen is er grote behoefte aan wereldwijde, multidisciplinaire en geïntegreerde strategieën, die effectief kunnen worden ingezet in voedsel en veevoeder ketens. Betere methoden voor risicovoorspelling en beheersing zullen bijdragen aan een betere adaptatie in de primaire productie en de voedselketen als wel het inspectiebeleid van de (inter)nationale autoriteiten en ketens. Bundeling van kennis van verschillende expertgroepen uit zowel Zuid-Europa and Noord-Europea is nodig gezien het internationale karakter van de graanketens, de mycotoxinen problematiek (als emerging risk) en de veranderingen die mede door het klimaat op Europese schaal zullen optreden.

Doelstelling project
Ontwikkeling en toepassing van modellen voor het voorspellen van het optreden van myctoxinen in graanproductieketens in Europa in relatie tot veranderingen ten gevolge van klimaat en productiewijze. Ontwikkeling van betere preventiestrategiën in de keten en het integreren van deze kennis binnen productieketens, epidemiologie en toxinevorming.

Relevantie project voor EL&I
Beleidsmatig is het van belang de voedselketens voor zowel dier als mens zowel duurzaam als veilig te maken en houden. Oogstverliezen, kwaliteitsvermindering en het opreden van toxinen dienen daarbij zoveel mogelijk vermeden te worden en - waar nodig - tijdig gesignaleerd te worden ten behoeve van borging van de voedselveiligheid en voedselzekerheid.

Aanpak en tijdspad
De aanpak is verdeeld over 2 EU projecten die onderling samenwerken en expertise uitwisselen. Het gaat hierbij om activiteiten gelieerd aan het EMTOX project (gericht op mycotoxinen-klimaat modellen) en MYCORED (gericht op schimmeltoxine modellen en beheersingstools. In de tijd zijn dit overlappende projecten.

Voor wat betreft MYCORED (2009-2013) zijn de activiteiten gericht op twee werkpakketten:
- WP Biocontrol: De microbiële diversiteit en de hoeveelheid Fusarium spp. in maïsketens stoppels afkomstig uit Nederland, Italië en Nigeria en de rol van microbiële antagonisten;
- Moleculaire diagnostiek: een wereldwijde collectie van toxine producerende isolaten wordt opgezet en getypeerd m.b.v. verschillende moleculaire methoden. Voor diverse isolaten worden ook mycotoxine profielen bepaald. Deze methoden zijn bruikbaar voor input in de epidemiologie en ketenonderzoek. Voor wat betreft EMTOX (2009-2011) richten de activiteiten zich op:
- Benutting van data en modellen om het optreden van mycotoxines onder verschillende omstandigheden in Europa in te kunnen schatten.
- Koppeling van klimaat, gewas en toxinemodellen om klimaatscenario s te kunnen doorrekenen.

EMTOX loopt eind 2011 af. In 2011 zijn de activiteiten gericht op:
- Coördinatie van het project, en afronding van het project.
- Organisatie van 2 bijeenkomsten: één voor het consortium en één voor stakeholders.
- Financiële en inhoudelijke rapportage naar funders
- Afronding inhoudelijke werkzaamheden m.b.t. modellering en data-analyses
- Schrijven van een serie wetenschappelijke artikelen, die worden gebundeld in een special issue van het wetenschappelijke tijdschrift Food Additives and Contaminants.
- Editorial zaken m.b.t. het special issue.
Presentatie van de project resultaten op een internationaal congres.

Resultaten
- Modellen die het optreden van toxinen in primaire productieketen kunnen voorspellen en de invloeden van klimaat vooraf kunnen inschatten dragen bij aan het signaleren van trends en ontwikkelingen en een betere adaptatie en preventie.
- Ontwikkeling van diagnostische tools en preventie-technieken zal bijdragen aan vermindering van verliezen en verbetering van de veiligheid en kwaliteit in graanketens in het kader van diuurzaamheid.
- Optimaal gebruik van epidemiologische kennis voor lange termijn veiligheid in de keten, en verbetering van de precisie van modellen.
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. H.J. van der Fels

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation