KNAW

Onderzoek

High Tech Europe: nieuwe EU kennisinfastructuur Agrifood

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel High Tech Europe: nieuwe EU kennisinfastructuur Agrifood
Looptijd 01 / 2011 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1346294

Samenvatting

Probleemstelling
Ontwikkel een gemeenschappelijke visie / agenda op het Europese voedselonderzoek. Ontwikkel effectieve en snelle innovaties waarmee concurrentiekracht van de Europese industrie kan worden vergroot. Neem maatregelen om de kennisdoorstroming naar m.n. MKBs te stimuleren.

Doelgroep en kennisbehoefte
Agrifood industrie is de grootste maakindustrie in Europa (14% marktaandeel). De concurrentiekracht van deze industrie loopt terug als gevolg van de voortschrijdende globalisering (wereldmarkt-aandeel teruggelopen van 24 tot 20% in periode 1997 2006). Excellent universitair onderzoek in Europa leidt niet tot innovaties in de industrie (Europese innovatie paradox), onder andere door de versnipperde (regionale) aanpak en het feit dat meer dan 99% van de bedrijven in het Europese Agrifood domein behoort tot de categorie Midden- en Kleinbedrijf.

Doelstelling project
Het project beoogt alliantievorming rond High Tech Food faciliteiten, o.a. door een Netwerk of Excellence (HighTech Europe) en kennisdoorstroming naar MKBs (Agrifood Results). Dit sluit aan op de doelstellingen van Nederland en de Europese Commissie om de innovatiekracht van het MKB te vergroten alsmede hun betrokkenheid bij de R&D agenda setting.

Wetenschappelijke kwaliteit en relevantie
De wetenschappelijke dimensie is voor beide projecten gelegen in het functioneren van de kennisketen, m.n. de doorstroming van fundamentele kennis naar de MKBs in het agrifood complex. Daarnaast zijn voor HighTech Europe de vergelijking van de verschillende regionale aanpakken en de effectiviteit van nieuwe manieren van kennisoverdracht relevante onderzoeksvragen. De afstemming t.a.v. de internationale dimensie (Europees) is gewaarborgd door de brede samenstelling van de consortia.

Aanpak en tijdspad
De projectactiviteiten zijn beschreven in de Descriptions of Work van de respectievelijke projecten.
Voor het Network of Excellence zijn de belangrijkste activiteiten:
Uitvoering scenario-analyse tbv positionering Europees Instituut voor Food Processing (EU-IFP)
Schrijven van business plan voor EU-IFP
Ontwikkeling Interactive Technology Portal om communicatie over innovaties van en naar MKBs te versnellen
Oprichting Associated Membership Platform (AMP). Het AMP beoogt partijen buiten het Network of Excellence als stakeholder te betrekken bij de projectactiviteiten
Ontwikkeling van nieuwe manieren van kennnisoverdracht, bijvoorbeeld een kennisveiling en een Technology Implementation Award
Voor Agrifood Results zijn de belangrijkste activiteiten:
Ontwikkeling van innovatieve en duurzame disseminatie-methoden
Vergroten van de vaardigheden van Europese (jonge) Voedselwetenschappers mbt disseminatie van onderzoeksresultaten
Succesvol verspreiden van recente onderzoeksresultaten uit verschillende (Europese) onderzoeksprojecten.

Organisatie
De organisatie is vastgelegd in de respectievelijke Descriptions of Work. Voor zowel HighTech Europe als AgrifoodResults wordt gewerkt met één centrale coördinator, verschillende werkpakketleiders en sub-taakleiders.

Resultaten
Belangrijkste output van het Network of Excellence is een Interactive Technology Portal en een gedeelde visie (businessplan) op een toekomstig European Institute for Food Processing .
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Drs. D.C. Esveld
Onderzoeker R.M.W. Groeneveld
Onderzoeker Ir. J.R. Hamoen
Onderzoeker Ir. R.C. Kolfschoten
Onderzoeker Dr. H.C. Mastwijk
Onderzoeker Ir. A.M. Matser
Onderzoeker Prof.dr.ir. J.L. Top
Onderzoeker Dr. D.J.M. Willems
Onderzoeker Dr. C. Zondervan
Projectleider Dr.ir. H.C. Langelaan

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie