KNAW

Onderzoek

Co-innovation and learning: cultural and structural dimensions

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Co-innovation and learning: cultural and structural dimensions
Looptijd 01 / 2011 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1346297

Samenvatting

Probleemstelling
Het denken in voorbeeldprojecten en instrumenten is een goede illustratie van de probleemstelling: het is sterk de vraag of de opzet en invulling van de Melkvee Academie ook werkt in andere sectoren of andere landen. De culturele en structurele kenmerken van de Nederlandse melkveehouderij zijn waarschijnlijk mede bepalend voor de opzet en het succes van de Melkvee Academie, denk aan de beperkte onderlinge concurrentie tussen melkveehouders en de sterke positie van de coƶperaties in de keten.
In het werk van Hofstede (2008 en 2009) blijkt dat culturele verschillen invloed hebben op bijvoorbeeld de onderhandelingen tussen partijen en dat leerprocessen (o.a. via games) sterk afhangen van de specifieke cultuur. Daarnaast is het niet onwaarschijnlijk dat in Oost-Europese landen de erfenis van de planeconomie grote invloed zal hebben op het functioneren van de keten en het kennissysteem.
Het eerste deel van de probleemstelling is dat Wageningen UR en haar partners zich onvoldoende bewust zijn van de culturele en (kennisinfra)structurele dimensies van hun werkwijze en instrumentarium. Daarmee is ook het tweede deel van de probleemstelling helder: bij toepassing van deze werkwijze en het instrumentarium in een andere context bestaat het risico dat het beoogde resultaat niet wordt bereikt. Om een goede partner te zijn zal Wageningen UR kennis en kunde moeten ontwikkelen om de culturele en structurele dimensies van haar werkwijze en instrumentarium in beeld te hebben en ermee te kunnen werken.

Doelgroep en kennisbehoefte
De Nederlandse agrosector heeft al een lange traditie in de ontwikkeling van duurzame landbouw, zowel aan de landbouwkundige kant als wat betreft het versterken van ondernemerschap. In deze ontwikkeling wordt nauw samengewerkt tussen overheid, onderzoek, intermediaire organisaties en praktijk. Wageningen UR heeft inmiddels diverse concepten en instrumenten ontwikkeld om dit co-innovatie proces vorm te geven en te begeleiden, zoals ontwerpprocessen (RIO), praktijknetwerken (Telen met toekomst), de Melkvee Academie en interactieve werkvormen voor ontwikkeling van ondernemerschap (ISM, RISE). Dit instrumentarium wordt in toenemende mate ingezet in andere landen, waar men Nederland als voorbeeld ziet voor de ontwikkeling van duurzame landbouwsystemen. Zo is het LEI gevraagd om het Interactief Strategisch Management traject te helpen uit te voeren in Sloveniƫ, Polen en Litouwen. PPO-AGV is in samenwerking met de leerstoelgroep Plantaardige Productiesystemen gevraagd om het co-innovatieproces van een Europees gewasbeschermingsproject (PURE) vorm te geven en de uitvoering te ondersteunen in Nederland, Duitsland, Denemarken en Frankrijk. CDI gaat in vier Afrikaanse landen aan de slag met begeleiding en onderzoek van Rural Innovation Systems and Entrepreneurship (RISE). WLR is (met andere partners) al enkele jaren betrokken bij de Melkvee Academie, een project om innovatie en leren in de melkveehouderij te stimuleren. De Melkvee Academie wordt gezien als een voorbeeld van een nieuwe kennisinfrastructuur, die navolging verdient.

Doelstelling project
Wageningen UR heeft in Nederland een stevige basis ontwikkeld voor het ontwerp en de toepassing van diverse concepten voor co-innovatie en leren voor de ontwikkeling van duurzame landbouw. Voor deze concepten en instrumenten wordt in toenemende mate belangstelling getoond vanuit andere landen met een andere cultuur en andere sector- en kennisinfrastructuur. Doel van dit project is om de cultuur- en structuurdimensies van deze concepten en instrumenten te identificeren en de methoden waar mogelijk culture- and structure-adaptive te maken, ook voor toepassingen binnen Nederland.

Wetenschappelijke kwaliteit en relevantie
Wetenschappelijke aansluiting met het werk van G.J. Hofstede (WU) over culturele dimensies, leerstoelgroep Communicatie- en Innovatiestudies (WU) over kennisinfrastructuur. Dit moet nog verder uitgewerkt en aangevuld worden.

Resultaten
- Intern document met theoretisch kader, hypotheses en plan van aanpak (2011)
- Rapportage met resultaten, conclusies en aanbevelingen op case- en projectniveau (2012)
- Congresbijdrage + wetenschappelijk artikel (2013)
- Bijdrage aan publicaties van de case-projecten (2012 t/m 2014)
- Workshop/symposium/cursus voor (Wageningse) onderzoekers met lessen en aandachtspunten (2013/14)
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ing. A.C.G. Beldman
Onderzoeker Dr.ir. B. Elzen
Onderzoeker Dr.ir. C.C. de Lauwere
Onderzoeker T.H. Schrader
Onderzoeker Ir. A.P. Wouters
Projectleider Ir. P.L. de Wolf

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie