KNAW

Research

Inventarisatie voetzoollaesies bij vleeskuikens in NL (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Inventarisatie voetzoollaesies bij vleeskuikens in NL (NL)
Period 01 / 2011 - unknown
Status Completed
Research number OND1346337

Abstract (NL)

Doelgroep en kennisbehoefte
In het afsprakenkader van de Vleeskuikenrichtlijn staat vermeld welke welzijnseisen aanvullend worden gesteld zodat vleeskuikenhouders in de toekomst de bezettingsnorm van 42 kg/m2 mogen blijven hanteren. Met ingang van 2011 wordt gestart met een norm voor hakdermatitis. Met ingang van 2012 wordt de norm voor hakdermatitis vervangen door een norm voor voetzoollaesies. Om echter een goede norm op te kunnen stellen voor voetzoollaesies is het nodig inzicht te hebben in de mate waarin voetzoollaesies voorkomen op Nederlandse reguliere vleeskuikenbedrijven, en welke variatie daarin over het jaar heen zichtbaar is.
Doelstelling project
Het vaststellen van de ernst, de prevalentie en de variatie in het optreden van voetzoollaesies bij vleeskuikens in Nederland. Daarnaast zal worden onderzocht of er eventuele effecten zijn van bijvoorbeeld slachterij, voerfabrikant, broederij, merk kuiken en seizoen op prevalentie en ernst van voetzoollaesies.

Relevantie project voor EL&I
Dit project levert gegevens die voor EL&I van belang zijn voor het opstellen van een norm voor voetzoollaesies als onderdeel van de Vleeskuikenrichtlijn.

Aanpak en tijdspad
Belangrijk is om betrouwbare informatie te verkrijgen van de huidige status van de prevalentie en ernst van voetzoolaandoeningen bij vleeskuikens in Nederland. Naast bedrijfs-/managements-invloeden worden effecten verwacht van slachterij, voerfabrikant, broederij, merk kuiken en seizoen op het optreden en ernst van voetzoollaesies. Om deze reden is een breed onderzoek opgezet bij de 8 grootste slachterijen in Nederland. In totaal wordt minimaal 70% van alle vleeskuikens geleverd aan deze slachterijen. Iedere week worden bij 2 slachterijen looptenen verzameld. Dit betekent dat bij iedere slachterij één maal per 5 weken een steekproef genomen wordt. De steekproef wordt uitgevoerd door een medewerker van Livestock Research (LR). Deze medewerker zal, conform een vast protocol, van alle Nederlandse koppels die op die dag op deze slachterij worden geslacht van 100 dieren per koppel de looptenen verzamelen. De looptenen worden per koppel gesorteerd (enkel de rechter looptenen worden beoordeeld), verpakt, uniek gecodeerd en vervoerd naar LR. Vervolgens worden de rechter looptenen per koppel gescoord door twee deskundigen (medewerkers LR) volgens de internationaal geaccepteerde Zweedse scoringsmethode (0, 1 en 2). De bedrijfsgegevens zoals vermeld op het Voedsel Keten Informatie formulier (voerfabrikant, broederij, merk kuiken, leeftijd kuikens, uitladers/wegladers) van de geslachte koppels worden door de slachterijen aangeleverd. Deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Per geslacht koppel wordt op deze wijze een gemiddelde voetzoolscore bepaald en wordt de spreiding vastgesteld. Tevens zal worden nagegaan of er effecten van slachterij, voerfabrikant, broederij, merk kuiken, leeftijd kuiken, seizoen en eventuele interacties tussen deze factoren, op de gemiddelde voetzoollaesie score. Daarnaast wordt voor ieder koppel de welzijnsscore (FPS) berekend volgens de formule die in de conceptversies van de Europese Welzijnsrichtlijn Vleeskuikens werd aangehouden. In juni 2011 wordt de rapportage opgeleverd aan de opdrachtgever (LNV), waarna deze op basis van deze studie een (start)norm kan vaststellen.

Resultaten
Dit onderzoek zal een antwoord geven op de vraag wat de prevalentie, ernst en variatie in de tijd van voetzoollaesies bij vleeskuikens in Nederland is (gereed juni 2011). De resultaten van dit onderzoek zullen worden beschreven in een rapport aan de opdrachtgever (gereed juni 2011). Na de normstelling door de Stuurgroep Afsprakenkader Vleeskuikenrichtlijn zullen de resultaten van dit onderzoek tevens worden beschreven in een artikel in het vakblad Pluimveehouderij (concept artikel gereed juni 2011; publicatie na vaststellen norm).
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher V.A. Hindle
Project leader Dr.ir. I.C. de Jong

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation