KNAW

Research

Monitoring contaminants in Dutch fish and fishery products

Pagina-navigatie:


Update content


Title Monitoring contaminants in Dutch fish and fishery products
Period 01 / 2011 - 12 / 2014
Status Current
Research number OND1346414

Abstract (NL)

Doelgroep en kennisbehoefte De doelgroep wordt gevormd door de ministeries van EL&I en VWS, de VWA, en uiteindelijk, de Nederlandse visconsumenten. Om een goede inschatting te kunnen maken van de veiligheid van vis en visserijproducten op basis van gehaltes aan zware metalen (waaronder kwik, cadmium en arseen), dioxines, dioxine-achtige polychloorbifenylen (dl-PCB s) en indicator PCB s moeten goede data voorhanden zijn. Ook moeten er gegevens komen over (nieuwe) contaminanten zoals gebromeerde vlamvertragers (PBDE) en perfluorverbindingen, zowel voor een afweging van de mogelijke risico s als voor een evaluatie ten behoeve van mogelijk te stellen normen. De data worden ook gebruikt voor de invulling van de EU Kaderrichtlijn Marine Strategie, waarin gehaltes van contaminanten in vis een van de parameters is voor beoordeling van de kwaliteit van de ons omringende zee├źn. Daarnaast zijn deze gegevens van belang voor de export van vis- en visproducten. Met de resultaten kan de doelgroep snel en flexibel van advies worden voorzien.
Specifiek zijn de data over de gehaltes van diverse contaminanten in schieraal, deze voorziet in de behoefte gezien de discussie rond de bescherming en gezondheid van de aal.

Doelstelling project
Monitoring van de voedselveiligheid van vis en visserijproducten ten aanzien van (zware) metalen, bestrijdingsmiddelen en persistente microverontreinigingen (persistent organic pollutants, POP s), waaronder dioxines, dioxineachtige en indicator PCB s, gebromeerde vlamvertragers. Uitvoeren van Europese verordeningen welke betrekking hebben op de controleprogramma s.
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. S.P.J. van Leeuwen
Project leader Dr. M.K. van der Lee

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation