KNAW

Onderzoek

Beperking dierlijke mest op bouwland

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Beperking dierlijke mest op bouwland
Looptijd 01 / 2012 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1347733

Samenvatting

probleemstelling
Met name onder bouwland in zandgebieden worden bij een ruim gebruik van dierlijke mest hogere N-concentraties in het bovenste grondwater aangetroffen dan toegestaan volgens de EU Nitraatrichtlijn. Het is niet duidelijk of dit komt door toekenning van een te lage (wettelijke) N-werking aan dierlijke mest (zodat binnen het gebruiksnormenstelsel meer aanvullende kunstmest-N gegeven kan worden dan nodig), of door het feit dat dierlijke mest op grond van zijn aard (verlate mineralisatie buiten het groeiseizoen) tot meer uitspoeling leidt. Als de ontijdige mineralisatie de oorzaak is, zullen meststoffen met een hoog aandeel organische gebonden N (vaste mesten, dikke fractie uit mestscheiding) belastender zijn en meststoffen met een laag aandeel (gier, dunne fractie uit mestscheiding waaronder mineralenconcentraten) per toegediende kg N juist minder belastend zijn voor het milieu. Omdat de (on)tijdigheid van mineralisatie afhangt van de lengte van de periode gedurende welke een gewas N kan opnemen, is voorstelbaar dat het al dan niet telen van een N-vanggewas na de hoofdteelt, mede bepalend is voor N-uitspoeling. Het project heeft tot doel te achterhalen welk van de genoemde factoren daadwerkelijk bepalend zijn

Doelgroep en kennisbehoefte
-Beleidsdirecties van ELI (m.n. AKV) belast met de onderbouwing van Actieprogramma's EU Nitraatrichtlijn, inclusief de onderbouwing van derogatieverzoeken en de onderbouwing van verzoeken om mineralenconcentraten als kunstmest te mogen aanmerken,
-Beleidsdirecties van ELI en IM belast met de ontwikkeling en verspreiding van maatregelen gericht op een efficient gebruik van land en grondstoffen waaronder nutrienten (indien gewenst door ELI DK)
-NGO's waaronder landbouworganisatie en milieubeschermingsorganisaties die zoeken naar milieuvriendelijker productiemethoden (indien gewenst door ELI DK)

Doelstelling project
1.Meting van de N-uitspoeling onder bouwland in relatie tot de hoogte van de mestgift, het aandeel organisch gebonden N in die mest en het gebruik van een vanggewas,
2. Bewerking van de meetresultaten zodat kan worden aangegeven in hoeverre toegediende N landbouwkudnig werkzaam is en in hoeverre het niet-werkzame deel tot N-uitspoeling leidt,
3. Analyse van resultaten en een beschrijving van de landbouwkundige en milieukundige consequenties van het gebruik van dierlijke mest in een rapport, een infoblad en een publicatie voor een Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift.

Resultaten
De resultaten maken het mogelijk om mestgiften te differentiëren op basis van hun milieukundige effecten. Dat inzicht zal bijdragen het verkrijgen van toestemming van de Europese Commissie om van die mestsoorten waarvoor dat vanuit een uitspoelingsoogpunt (N) en ophopingsstandpunt (P) ook op lange termijn milieukundig verantwoord is, meer te kunnen geven dan de standaardgift van 170 kg mest-N per ha per jaar
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. J.J. Schröder

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie