KNAW

Research

Precision-irrigation chrysanthemum

Pagina-navigatie:


Update content


Title Precision-irrigation chrysanthemum
Period 10 / 2011 - unknown
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/194101
URL http://edepot.wur.nl/254965
Research number OND1347881

Abstract (NL)

Beschrijving
Doel is een technisch ontwerp op te stellen van nieuwe gietsystemen in de chrysantenteelt, gericht op grotere uniformiteit in waterafgifte dan de huidige systemen. Nevendoelstelling is het formuleren van verbeter mogelijkheden voor reeds geïnstalleerde systemen.

Resultaten:
Vanwege knelpunten in de irrigatiesystemen is in dit project onderzocht welke knelpunten er zijn, wat de oorsprong is van, deze knelpunten en of er verbeteringen mogelijk zijn op de bestaande systemen, dan wel volledig nieuwe irrigatiesystemen ontworpen kunnen worden. Uit een inventarisatie bleek dat er een grote diversiteit is in de praktijk aan gebruik van nozzles, inrichting en vooral het onderhoud van de irrigatiesystemen. Daarbij bleek dat de on-uniformiteit bij enkele onderzochte bedrijven groter was dan de betrokken ondernemers dachten. Op basis van de beschikbare kennis over irrigatie moest echter geconcludeerd worden, dat niet zozeer de kennis ontbreekt, maar dat deze kennis veelal niet wordt toegepast. Voorbeelden hiervan zijn verkeerde installatie van het hele systeem (doorrekening op papier), te grote drukvallen door verkeerde uitvoering (bv. verkeerde koppelstukken, verkeerde inschatting van de druk bij gebruik van slootwater in plaats van basinwater), te lang gebruik van nozzles en het achterwege blijven van periodieke reiniging en controle. Vanwege deze situatie heeft het project zich gericht op het vergroten van de bewustwording door het ontwerpen van een eenvoudig meetinstrument. Dit instrument stelt ondernemers in staat periodiek en vergelijkbaar (binnen het bedrijf en met andere bedrijven) de uniformiteit van de irrigatieverdeling te bepalen. Op basis van deze informatie kan de ondernemer acties nemen op het gebied van onderhoud.

Related organisations

Related people

Researcher Ing. B.A.J. van Tuijl
Researcher Ir. T. Vermeulen

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation