KNAW

Onderzoek

Aansluiting KRW-verkenner

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Aansluiting KRW-verkenner
Looptijd 01 / 2012 - 12 / 2012
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1348099

Samenvatting

1 Aanleiding en projectdoelstellingen
1.1 Kennisbehoefte van de doelgroepen
De rijksoverheid streeft naar een verbetering van de bodem-, lucht- en waterkwaliteit. Voor wat betreft de waterkwaliteit lag het accent van het beleid van het ministerie van EL&I sterk op het verlagen van de nitraatconcentraties op de droge zand en lossgronden om zo aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn te voldoen, waarvoor het ministerie van EL&I primair verantwoordelijk is. Echter ook aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water moet worden voldaan. Ondanks dat de lead hiervoor bij het Ministerie van IenM ligt, is het noodzakelijk dat de landbouwkundige en milieukundige kennis van het landelijke gebied op een juiste manier wordt meegenomen, omdat diffuse belasting vanuit het landelijke gebied procentueel een steeds grotere bijdrage levert aan de emissies naar het oppervlaktewater. Het ministerie van EL&I heeft dan ook behoefte aan een integrale evaluatie van de totstandkoming van de oppervlaktewaterkwaliteit en de mogelijkheden om doelstellingen te realiseren. Gevraagd wordt om dit in samenwerking met de kennisinstelling van I&M (Deltares) tot stand te brengen.

1.2 Probleemstelling
Uit oogpunt van doelmatigheid en doorstromen van kennis is het gewenst dat de in ontwikkeling zijnde tool "KRW-Verkenner" wordt voorzien van functionaliteiten van de KRW-Echo en de relevante expertise en ervaring van Alterra op het gebied van stroomgebiedsanalyses (Monitoring Stroomgebieden; NHI; effectiviteit van nutrienten- en watermanagement)

1.3 Doelstelling(en) van het project
(Na afronden van de Validatie van de KRW-Verkenner als onderdeel van de landelijke pilot KRW-Verkenner ) Verkennen hoe de functionaliteiten van KRW-Echo in de KRW-Verkenner kunnen worden overgenomen en dit gefaseerd realiseren. Concreet kan deze doelstelling worden vertaald in 3 onderdelen:
1. Maken van het technisch ontwerp voor het inbouwen van de functionaliteiten van de KRW-Echo in de KRW-Verkenner;
2. Opstellen van een projectplan voor de (gefaseerde) realisatie van het technisch ontwerp; en
3. Inbouwen van de functionaliteiten KRW-Echo in de KRW-Verkenner.

1.4 Doelgroepen
Ministerie van EL&I, Ministerie I&M, waterschappen, provincies, PBL, LTO, maatschappelijke organisaties. De uitgebreide KRW-Verkenner is nog beter in staat de regionale waterbeheerder te faciliteren bij de implementatie van de KRW en kan daarnaast worden gebruikt voor beleidsevaluaties voor de rijksoverheid (EL&I, I&M, PBL) zoals de EMW2016.

1.5 Verwachte resultaten / doorwerking
Resultaat van dit project zal zijn dat er één instrument is waar rijksoverheid (incl. PBL) en regionale overheden hun analyses voor de KRW zullen uitvoeren en waarin de expertise van zowel Deltares als Alterra is geïntegreerd, waarin wordt geanticipeerd op aansluiten bij het InformatieHuis Water (IHW) en waarmee maximaal gebruik wordt gemaakt van de data en expertise van de waterschappen. Hierdoor wordt de kwaliteit gemaximaliseerd, worden investeringen gecombineerd en worden beleidsrapportages gestroomlijnd. Dit leidt tot eenduidigheid, een grotere efficiëntie, betere kwaliteit en tot doelmatigheid.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Problem definition
The aim of the Water Framework Directive is to improve the water quality. The surface water quality in relation to nutrients is determined by the emissions of point sources and difusse sources and the rentention processes (like denitricication and sedimentation) in the inland water. The contribution of emssions form point sources has decreased over the last decades end the relative contribution of the diffuse losses have increased. Therefore, integral evaluations of the land-surfacewater-system is necessary in order to determine the sources and pathways of diffuse nutrient losses, and evaluations of mitigation options are necessary.

Research objectives
The goal is to set up a tool which can be used to determine the different sources of nutrient pollution of surface water and which is able to evaluate the effectiveness of mittigation options. In the first stage the model will be developed by integration information of the surface water system with the land system.

Results and products
First prototype of the integrated model incl. description

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. F.J.E. van der Bolt

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie