KNAW

Research

Emission reduction ammonia, GHG, odour

Pagina-navigatie:


Update content


Title Emission reduction ammonia, GHG, odour
Period 01 / 2012 - 12 / 2012
Status Completed
Research number OND1348114

Abstract

This project aims to develop and facilitate developments of systems and techniques (a.o. BAT) to reduce emissions of ammonia, GHG and odour from animal houses, storages and after application of manure.
The results are diverse and will be reports, databases, website, workshops

Abstract (NL)

Probleemstelling
Dit project dient zich te richten op het ontwikkelen en faciliteren van systemen en technieken om de emissies van ammoniak, broeikasgassen en geur te verminderen, zowel uit stallen, mestopslagen als bij mesttoediening.

Doelgroep en kennisbehoefte
Ministerie van EL&I
Ministerie van IenM
Provincies
Gemeenten
Productschappen
Bedrijfsleven

Doelstelling project
Voor het project Emissiereductie ammoniak, bkg en geur zijn de doelen gericht op emissiearme systemen:
1 De uitstoot van ammoniak beperken tot het emissieplafond van 128 kton (Europese NEC-richtlijn).
2 Geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging uit de intensieve veehouderij door best beschikbare technieken (BBT, in aansluiting op de IPPC-richtlijn).
3 Verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 6% in de periode 2008-2012 ten opzichte van 1990 (Kyoto-protocol).
4 Het terugdringen van het aantal geurgehinderden.
5 De mogelijkheden verkennen om het emissieplafond 2020 voor ammoniak te realiseren (NEC-richtlijn). Dit zal vooral van de melkveehouderij een forse emissiereductie vragen.
6 Methaanemissie uit mestopslagen wordt beperkt door mestverbranding (pluimvee) en mestscheiding (rundvee en varkens).

Resultaten
De resultaten van dit project:
Kennis omtrent emissie en emissiereductie vanuit stallen, opslagen en tijdens toediening van mest;
Methodieken om emissies te monitoren, vooral van openstalsystemen;
Onderbouwing van wet- en regelgeving en afspraken;
Ontwikkeling van technieken of bijdragen aan het ontwikkelen van technieken door derden (waaronder BBT) die (kunnen) worden toegepast in de praktijk om de emissies te reduceren.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr.ir. R.W. Melse
Researcher Dr.ir. N.W.M. Ogink
Project leader dr.ir. C.M. Groenestein

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation