KNAW

Onderzoek

Invasies, ziekten en plagen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Invasies, ziekten en plagen
Looptijd 01 / 2012 - 12 / 2012
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1348120

Samenvatting

Probleemstelling
De Habitatrichtlijn verplicht Nederland tot het op termijn bereiken van een gunstige staat van instandhouding op landelijk niveau van habitattypen en soorten. Naast de aspecten verspreiding en oppervlakte is de landelijke kwaliteit van habitattypen en van leefgebieden van soorten hierbij bepalend (zoals beschreven in het Natura 2000-Doelendocument). Tot nu toe is veel basismateriaal en expertise voor het beoordelen van kwaliteitsparameters voor kwaliteit van het habitattype (structuur & functie) en leefgebiedkwaliteit bijeengebracht en toegepast maar de onderbouwing van dit materiaal, de beoordelingscriteria, maatlatten en referentiewaarden en van de werkwijze zijn nog niet toereikend. Ook is nog niet helder gedefinieerd hoe het eindstation eruit ziet (hoe mooi of goed moet de heide zijn, voordat Nederland klaar is?).

Doelstelling project
Onderbouwing van een praktische beoordelingswijze van de parameter structuur & functie (habitattypen) en de kwaliteit van leefgebied (soorten) voor rapportage van de staat van instandhouding op landelijke niveau (HR artikel 17) inclusief definities van eindstations (gunstige kwaliteit) voor habitattypen en soorten
Afstemming van kwaliteitsbeoordeling op nationale schaal en gebiedsniveau (Standaard Data Form) inclusief voorstel van werkwijze voor up-scaling (aggregatie) van regio/gebied/steekproef naar nationaal niveau.

Resultaten
Inventarisatie van (inter)nationale beoordelingscriteria, maatlatten, referentiewaarden en werkwijzen gebruikt bij de kwaliteitsbeoordeling van habitattypen en leefgebieden op nationaal en regionaal schaalniveau
Definities van eindstations voor kwaliteit van habitattypen en leefgebieden voor rapportage van de staat van instandhouding (HR artikel 17), afgestemd op de Nederlandse situatie Een onderbouwde praktische beoordelingswijze van kwaliteit voor habitattypen en het leefgebied van soorten (HR artikel 17).
Voorstel voor een werkwijze voor up-scaling (aggregatie) van kwaliteit van bestaande meetgegevens (regio/gebied/steekproef/SNL) naar nationaal schaalniveau
Toepassing van de beoordelingswijze en up-scaling voor een selectie van habitattypen en soorten
Voorstel tot afstemming van deze beoordelingswijze met de kwaliteitsbeoordeling van gebieden (SDF)
Het onderzoek betreft alle habitattypen en soorten (Annex I, II, IV en V). NB De beoordeling zelf is (grotendeels) geen onderdeel van het project.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Problem description
The Habitats directive asks for reports every six years. The second report in 2007 was focused on the conservation status of the species and habitat types. In the Dutch report, the quality parameter structure & function for habitat types and the quality of habitat for the species were based mainly on expert judgement. A harmonized procedure to assess these quality parameters is not yet available.

Objectives
A harmonized underpinning and documentation of references for quality parameters of habitat types and species and of procedures to assess these qualities at the national level.

Results and products
A report and database containing
an overview of (inter)national assessment criteria, measures, reference values and quality assessment procedures for habitattypes and species (Annex I-V) references for quality parameters needed for reporting under Article 17 a practical procedure for quality assessment of habitattypes and species under Article 17 a proposal for up-scaling of quality indicators based on point sampling or specific areas (regions, sites) to the national level case studies that apply the proposed procedures for a selection of habitats and species a proposal to harmonize quality assessments at the national level (Artcile 17) and for sites (Standard Data Forms)

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. R.J. Bijlsma
Onderzoeker Ing. H.P.J. Huiskes
Onderzoeker Ing. D.R. Lammertsma
Onderzoeker F.G.W.A. Ottburg
Onderzoeker Dr.ir. M.E. Sanders
Onderzoeker A.G.M. Schotman
Projectleider L.G. Moraal

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie