KNAW

Research

HD3392_Cost action FP0902 Biomass

Pagina-navigatie:


Update content


Title HD3392_Cost action FP0902 Biomass
Period 01 / 2012 - 12 / 2012
Status Completed
Research number OND1348147

Abstract (NL)

Probleemstelling
Er is in Europa te weinig standaardiatie van onderzoek naar biomassa uit de bosbouw. Dit belemmert het verspreiden van kennis en de voortgang van het bereiken van de doelstellingen voor duurzame energie. Voor Nederland is het daarbij ook belangrijk dat Europese kennis door de Nederlandse sector kan worden ingezet.

Doelstelling project
Verzorgen van Nederlandse deelname aan de Cost-actie. Dit is vanuit Nederlands perspectief van belang, omdat Nederland in vergelijking met bijv. Duitsland en de Scandinavische landen achterloopt met de oogst van hout voor energie uit de bossen. Deze actie is van belang om goed te kunnen leren van ervaringen en best practices in het buitenland.

Resultaten COST-actie tot en met 2011
Algemeen


Bij de COST-actie zijn inmiddels tientallen landen aangesloten. Naast Nederland bijna alle EU-landen, aangevuld met grote bosbouwlanden zoals Australië, Brazilië, Canada, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Turkije, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Voor de uitwerking van de COST-actie zijn 4 werkgroepen opgericht:
- Werkgroep 1: Forest Biomass terminology & Units. Deze werkgroep stelt een lijst op van algemeen te gebruiken definities en eenheden gerelateerd aan het gebruik van biomassa uit bossen voor energie. Voorts worden standaard meetmethoden en biomassa-eenheden geharmoniseerd. Doel is de ontwikkeling van een algemeen vastgestelde terminologie.

- Werkgroep 2: Operations research & measurement. Deze werkgroep vergelijkt de onderzoeksmethoden naar biomassa uit bossen die in de verschillende landen worden gehanteerd. Doel is te komen tot een standaardisatie van te gebruiken onderzoeksmethoden.

- Werkgroep 3: Machine cost calculation & Data analysis methodologies. Deze werkgroep neemt de manier van berekening van kosten van machines, alsmede methoden voor data-analyse onder de loep Doel is te komen tot een standaardisatie en een eenvoudige spreadsheet te ontwikkelen voor kostencalculaties.

- Werkgroep 4: System analysis and modeling in forest operations. Deze werkgroep richt zich op de gehele keten van bos tot conversie van hout tot energie

In 2011 zijn de werkgroepen bijeen gekomen in Graz (Oostenrijk). Werkgroep 1 heeft inmiddels een concept-lijst opgesteld van alle te gebruiken definities en begrippen. Ook is een eerste begrippenlijst verschenen (in het Engels en het Tsjechisch). De werkgroepen 2 en 3 hebben in 2010 de activiteiten gericht op het verzamelen van alle gegevens uit de diverse landen. Hierbij is een beeld ontstaan van de grote verschillen in aanpak tussen de verschillende landen. In 2011 zijn de discussies gevoerd over wat de beste manier is om te komen tot meer eenheid in de onderzoeksmethoden. Dit zijn ingewikkelde discussies. Er ligt nu een goede basis om in 2012 hierop door te gaan. Werkgroep 4 heeft in 2011 een eerste discussiepaper opgesteld en besproken.

Voor de wetenschappelijke uitwisseling zijn er in 2012 twee summer schools georganiseerd gericht op studenten in wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs. Hieraan hebben 48 studenten deelgenomen uit verschillende landen.

Nederland
Nederland is, zoals elk deelnemend land, vertegenwoordigd in het management comité van de COST-actie. Joop Spijker en Jaap van den Briel nemen hier aan deel. Jaap van de Briel neemt deel aan werkgroep 1. Anjo de Jong en Joop Spijker nemen deel aan werkgroep 3. In werkgroep 3 is de werkwijze en ervaring met de Kostennormen Bos en Natuur ingebracht. Dit project werd tot en met 2009 gefinancierd door het toenmalige ministerie van LNV. Sinds 2011 is het gefinancierd door het Interprovinciaal Overleg (IPO).

In Nederland is eind 2011 een klankbordgroep opgericht. Deze klankbordgroep bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van overheid, universiteit, bosschap, AVIH, Staatsbosbeheer, FPG. Doel van de klankbordgroep is met name mee te denken over de verspreiding van de resultaten van de COST-actie in Nederland. Daarbij gaat het enerzijds om ontwikkelde kennis over onderzoeksmethodiek en anderzijds om het verspreiden van ontwikkelde best practices naar de Nederlandse bosbouwpraktijk.

In de eerste helft van 2011 zijn bij Larenstein, Wageningen University en de CAH-Dronten de summerschools onder de aandacht gebracht. Tot dusverre heeft dit nog niet geleid tot deelnemende studenten uit Nederland. De verwachting is dat dit het komende jaar meer kans heeft: de klankbordgroep kan ondersteuning leveren bij het uitzetten van de vraag, en daarnaast ontstaat een toenemend bewustzijn bij de bosbouwsector van de kansen die biomassaoogst biedt.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J.H. Spijker

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation