KNAW

Research

Innovatief wetenschaps- en techniekonderwijs voor de basisschool (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Innovatief wetenschaps- en techniekonderwijs voor de basisschool (NL)
Period 01 / 2010 - 01 / 2014
Status Completed
Research number OND1348151
Data Supplier Website ESoE

Abstract (NL)

Centrale onderzoeksvraag: Hoe kan het concept van een samengestelde variabele grootheid onderwezen worden aan leerlingen uit groep 7 van de basisschool? Samenvatting: In de huidige (en toekomstige) informatiesamenleving spelen wetenschap en technologie een belangrijke rol. Met name informatie- en communicatietechnologie (ICT) is alom aanwezig. Om kinderen goed voor te bereiden op participatie in onze samenleving is goed en ICT-rijk wetenschaps- en techniekonderwijs al op de basisschool van belang. Goed wetenschaps- en techniekonderwijs sluit aan bij de leefwereld van leerlingen en stimuleert een onderzoekende houding. Wetenschap en techniek is een breed domein en ik beperk me in mijn onderzoek tot het domein van verandering. De wereld om ons heen verandert continue en we kunnen verandering beschrijven met behulp van veranderende grootheden. Zo kunnen we het afkoelen van een zojuist gezet kop thee beschrijven met de veranderende grootheden temperatuur van de thee en de verstreken tijd. Deze twee grootheden tijd en temperatuur vormen samen weer een nieuwe samengestelde variabele grootheid: de snelheid waarmee de temperatuur van de thee verandert. Traditioneel komt het onderwerp van samengestelde variabele grootheden pas in het voortgezet onderwijs aan bod in de vorm van functies, differentiëren en integreren bij de bètavakken. Met behulp van deze wiskundige concepten modelleren we verandering om daarmee dergelijke dynamische situaties te onderzoeken, te begrijpen en te manipuleren. Van een wiskundig model kan een computersimulatie gemaakt worden. Door gebruik te maken van computersimulaties kunnen ook basisschoolleerlingen dynamische situaties onderzoeken en zo greep krijgen op het concept van samengestelde variabele grootheden.

Related organisations

Related people


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation