KNAW

Research

Market mechanism private nature conservation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Market mechanism private nature conservation
Period 01 / 2012 - 12 / 2012
Status Completed
Research number OND1348201

Abstract (NL)

Probleemstelling
Hoe is bij transactie (ruil, verkoop en doorlevering) van (natuur)grond door het ministerie van EL&I, de provincies op kostenefficiënte wijze meer marktwerking te realiseren? En hoe is marktwerking in het beheer van natuur kostenefficiënt te realiseren.

In welke situaties bij grondtransacties en/of beheer zou meer marktwerking kunnen worden geïntroduceerd? Er zijn meerdere situaties denkbaar, bijvoorbeeld uitbesteding van het beheer, terwijl de grond in eigendom blijft; de gronden worden verkocht (beleggingsconstruct), maar het beheer ervan blijft; de gronden worden verkocht en de kwaliteit van het beheer wordt anderszins geborgd. Accent van dit onderzoek ligt bij de laatste situatie.

Welke zijn de meest voor de hand liggende vormen van marktwerking in geval van genoemde situaties (zo mogelijk met voorbeelden uit het buitenland)?

Welke aspecten dienen bij de beoordeling van de toepasbaarheid van marktwerking in het Nederlandse natuurbeleid in acht te worden genomen? Denk daarbij aan (1) de heterogeniteit van natuurterreinen, zoals de unieke ligging, het natuurtype, de omvang in hectaren, enz. (2) het natuurtype in relatie tot de kwaliteitseisen aan het beheer, (3) de marktvorm, kleine en grote partijen (beheerders), (4) schaalvoordelen, (5) uitvoerkosten voor de overheden, (6) beheer- en kapitaallasten, (7) contractvormen en aanbestedingsregels.

Welke vormen van marktwerking bij grondtransacties kunnen worden onderscheiden (vergelijk bijv. met aanbesteden)? Dit gegeven de functies die de overheden in het natuurbehoud wel of niet zelf wensen te vervullen en gegeven de kosten die aan het proces zijn verbonden..

Is nu al sprake van marktwerking bij grondverkoop en doorlevering? Zo, ja in welke gevallen en hoe gaat het in zijn werk?

In hoeverre is er nu al sprake van een 'markt' bij de verkoop van (natuur)gronden, gegeven de omstandigheid dat de ligging uniek is en er daardoor vooral interesse bij lokale kopers verwacht mag worden?

Hoe kan de beoogde kwaliteit van het beheer ook op de zeer lange termijn (meerdere generaties en ook na wisselingen van eigenaar) worden geborgd?

Doelstelling(en) van het project
Uitwerking begrip marktwerking en de toepasbaarheid ervan, dwz. geef aan waar en op welke wijze meer marktwerking in het natuurbeheer zou kunnen worden gerealiseerd, gegeven de wensen van de overheden ten aanzien van de functies die zij niet uit handen wil geven.
Evaluatie en beoordeling beoogde vormen van marktwerking, dwz. geef aan of en in hoeverre van meer marktwerking in het natuurbeleid voordelen voor Rijk en provincies mogen worden verwacht

Resultaten
Op basis van de uitwerking van de probleemstelling kan de opdrachtgever er al dan niet toe overgaan om meer marktwerking in het beheer van bos- en natuur te introduceren. Dat wil zeggen de voorwaarden voor genoemde marktwerking te scheppen.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Ir. M.M.M. Overbeek
Researcher Ing. M.J. Voskuilen
Project leader Drs. J. Luijt

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation