KNAW

Research

Kennis in het vizier

Pagina-navigatie:


Update content


Title Kennis in het vizier
Period 01 / 2012 - unknown
Status Completed
Research number OND1348252

Abstract (NL)

Probleemstelling
De partners onderkennen gebrek aan kennis en vaardigheden om toekomstige innovatie voor te bereiden. Het EFRO project Vizier op de toekomst wordt geacht daarin te gaan voorzien. Goede verbindingen tussen gelieerde projecten zijn daarvoor essentieel.

Het onderhouden en matchen van die connecties , het monitoren van doelen en het initiëren van transities zijn faalfactoren als ze niet voldoende worden meegenomen in de projecten waarin veel dynamiek bij elkaar komt. Het inzetten van zelfsturende regio hosting via het cluster Kennis is daarvoor een remedie die de regio in 2012 opnieuw wil benutten.

Doelstelling project
Organiseren van een goede regioarchitectuur op basis het EFRO project Vizier op de Toekomst, KWP en de boards.
Onderhouden netwerk op uitvoeringsniveau: Provincie, EFRO (projectleider) en KWP (werkplaatsmanager).
Zicht op- en borgen van kwaliteit (proces en inhoud), mate van innoverend werken en relevantie voor contractpartijen (w.o. opbrengsten uit projecten). Normstelling is bepaald door de opdrachtgever van projecten.
Stimuleren van communicatie gericht op de leercultuur in de regio (focus op agriboard gerelateerde netwerken). Belangrijkste resultaat is het zichtbaar en vindbaar zijn als onderdeel van het netwerk
Leer effecten delen tussen projecten en daarmee bijdragen aan transitie rond leren in de regio (op niveau EL&I, Greenport, en regionaal ingezet beroepsonderwijs. Informatie is gericht op stuurgroepen en bestuurlijke fora van de partners.
Bijdragen aan de ontwikkeling van een regionaal kenniscentrum zoals beoogd in de HCA. Ambitie is het organiseren van een draaischijn voor leren en arbeidsmarkt in de regio volgens het in de HCA verwoorde gedachtengoed.
Al het mogelijke doen om intensivering van relevante trajecten te organiseren en effectief te maken. Het betekent inzet op basis van kansen, flexibel schakelen op behoeften van partijen en het delen van ervaringen. Inzet wordt vooral gericht op de groepen waar dynamiek is en het gaande houden (of zo nodig stoppen) van relevante processen.

Resultaten
A: Verbindende rol tussen EFRO en KWP op basis van inbreng kennissen, kennis en vaardigheden. (regioarchitectuur in kaart brengen, en verbinden bestaande netwerken)
B: Monitoren van kwaliteit en resultaat zodat good practises breed en snel ingezet kunnen worden (inhoudelijke betrokkenheid, toetsen aan project (EFRO en KWP) doelen en adviseren over het proces bij deelprojecten, beïnvloeden communicatieproces en zorgen voor realisatie supervisie en intervisie proces)
C: Bijdrage aan een strategische blauwdruk voor een breed kenniscentrum voor bedrijfsontwikkeling en arbeidsmarkt in de regio (beïnvloeding transitieproces met HCA als beoogde waarden).
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader L.W. de Jong

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation