KNAW

Onderzoek

Parapluproject Mooie maaltijd in de zorg

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Parapluproject Mooie maaltijd in de zorg
Looptijd 01 / 2011 - 11 / 2013
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1348346

Samenvatting

Probleemstelling
In 2009 waren de uitgaven aan de zorg, gezondheids- en welzijnszorg samen 83.8 miljard euro. Onder andere in de ouderenzorg is een forse groei te zien. Ondervoeding en overgewicht zijn belangrijke en onderbehandelde problemen bij deze kwetsbare groep in de gezondheidszorg. Prevalentie cijfers van ondervoeding zijn hoog in alle sectoren in de gezondheidszorg (10-60%), overgewicht en obesitas en daaraan gelieerde ziekten zoals diabetes type komen 2 , hart en vaatziekten (veelal ook in comorbiditeit) onder ouderen veel voor met als gevolg hoge overheidsuitgaven en collectieve kosten. Zowel over- als ondergewicht in relatie tot de gezondheid resulteren in een kostenspanningsveld in de gezondheidszorg. Eind 2009 heeft de toenmalige minister van LNV Gerda Verburg deze problematiek ook binnen het ministerie van LNV gehaald en daar de vraag gesteld of het mogelijk is om kosten in zorginstellingen te verlagen m.b.v duurzame en gezonde maaltijden. Dit heeft eind 2010 geresulteerd tot een pilot experiment in de ouderenzorg ( de genietende groene tafel ) met positieve resultaten. Op basis daarvan is samen met VWS een driejarig parapluproject gestart, waaraan ook RIVM en TNO deelnemen. Eind 2011 is dit omgezet in een tweejarig project.

Centrale vraag is: levert investeren in duurzame en gezonde maaltijden een hogere kwaliteit van leven/ beter welbevinden van ouderen op met lagere zorgkosten (zorgvraag, dieetproducten, medicijngebruik) en minder voedselverliezen?

Doelstelling project
In kaart brengen van de economische en cliëntgezondheid binnen de ouderenzorg, en op basis van praktisch toepasbare en duurzame maaltijdconcepten oplossingen aandragen die bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit van leven en het welbevinden van ouderen in combinatie met een rendabel economische maaltijdmodel in de gezondheidszorg bij ouderen.

Resultaten
Zorg: inzicht in voorkomen ondervoeding (ongewenst gewichtsverlies), verbetering kwaliteit van leven (welbevinden), eenvoudig monitoren gezondheid gericht op het functioneren participeren (TNO), scenario's om eten en drinken in de zorg / dienstverlening beter in te richten.
Kosten: inzicht in mogelijke reductie van (zorg)kosten, inzicht in kosten/ effectiviteit van interventies, toegevoegde financiële waarde van goed eten en drinken bij een integrale benadering, inzicht in mogelijke reductie van voedselverliezen, kosten / baten van gebruik van duurzame producten / scenario's,
Advies aan beleidsmakers op de ministeries over inpassing van de resultaten in zorgstandaarden, kwaliteitssystemen en financiële waardering voor zorginstellingen voor het realiseren van een efficiënt en kwalitatief goed zorg / woon / dienstverleningsstructuur.
Voor de kennisverspreiding en het breed delen van de projectresultaten zullen diverse vormen worden ingezet; naast rapportage en artikelen ook websites en social media.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Drs. G.M.L. Tacken
Projectleider Dr.ir. H.W. Peppelenbos

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie