KNAW

Onderzoek

Kan de Nederlandse landbouw 17 miljoen Nederlanders voeden

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Kan de Nederlandse landbouw 17 miljoen Nederlanders voeden
Looptijd 01 / 2012 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1348365

Samenvatting

Probleemstelling
Het ministerie van EL&I wil het 'Beleidsdraaiboek Crisisbeheersing Nationale Voedselvoorziening' actualiseren. Daarvoor is het nodig om inzicht te hebben in de wijze waarop Nederland zijn eigen bevolking zou kunnen voeden tijdens een ernstige en langdurige, mondiale (voedsel)crisis. Volgens de SER draagt de overheid een systeemverantwoordelijkheid voor de nationale voedselvoorziening.

Deze studie heeft tot doel om informatie/kennis te verzamelen over de vraag in hoeverre het Nederlandse agroproductiesysteem en met name de primaire agroproductie in staat is de gehele Nederlandse bevolking te voeden in tijden van een ernstige en langdurige (mondiale) crisis, waarbij Nederland geheel is aangewezen op zichzelf. De crisis is van een zodanige aard en omvang, dat de bovennationale samenwerking, zoals met derde landen, EU, NAVO en VN, niet meer functioneert als het gaat om de voedselvoorziening. Dit moet gezien worden als een 'worst case scenario' als het gaat om de nationale voedselvoorziening van de Nederlandse bevolking.

De studie valt in twee delen uiteen:

als Helpdeskvraag bij Voedsel, Dier en Consument, die in 2011 als literatuurstudie wordt uitgevoerd. Doel is het samenbrengen van aanwezige informatie en kennis over de vraag in hoeverre de Nederlandse landbouw de eigen bevolking kan voeden bij een ernstige en langdurige (mondiale) crisis waarbij het op zichzelf is aangewezen. Tevens wordt gekeken naar soortgelijke studies voor andere landen;

als BO onderzoek, uit te voeren in 2012. Doel is om de vraag te beantwoorden of de Nederlandse landbouw in een autarkische en crisissituatie in staat is om 17 miljoen Nederlanders te voeden met een crisisbasismenu. Daarnaast worden effecten van verschillende scenario s ten aanzien van de vraag naar en het aanbod van voedsel onder een autarkisch Nederland doorgerekend. Dit zal worden gedaan d.m.v. nieuw uit te voeren onderzoek.
Het BO onderzoek (deel 2) zal alleen worden uitgevoerd als de resultaten van de helpdeskvraag (deel 1) aanleiding geven tot het doen van vervolgonderzoek. Dit zal pas eind 2011 bekend zijn.

Doelstelling project
Doel van de studie is om na te gaan of het Nederlandse agroproductiesysteem (met name de primaire agroproductie) de gehele Nederlandse bevolking kan voeden tijdens een ernstige en langdurige (mondiale) crisis waarbij Nederland geheel op zichzelf is aangewezen. De crisis is van die aard dat samenwerking met derde landen, EU, NAVO en VN niet meer functioneert als het gaat om de voedselvoorziening. De effecten van dit 'worst case scenario' worden nagegaan in relatie tot de nationale voedselvoorziening van de Nederlandse bevolking. Daarnaast worden de gevolgen van enkele alternatieve scenario's bestudeerd. Scenario's worden zowel kwantitatief (via modelonderzoek) als kwalitatief (via expert kennis over technische landbouwprocessen en voedingsdiëten) benaderd.

Resultaten
Uitbreiden van modellen met data en rekenblokken over dieetvormen, alternatieve productiemethoden en technieken, etc.
Scenarioanalyses
Een Nederlandstalig rapport met aanbevelingen
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Drs. G.M.L. Tacken
Projectleider Drs. M.G.A. van Leeuwen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie