KNAW

Research

Natura 2000 Habitatprofielen (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Natura 2000 Habitatprofielen (NL)
Period 01 / 2012 - 12 / 2014
Status Current
Research number OND1348469

Abstract

The Natura 2000 profiles document is a background document with descriptions of ecological characteristics and conditions of habitat types, habitat species and bird species of the Natura 2000 targets document. Natura 2000 sites and conservation targets have been assigned for these habitat types and species of community interest. With regard to the habitat types this is a translation of the Interpretation manual of European Union habitats to the situation in the Netherlands.

In this project the description of habitat types will be revised based on information which has recently become available from Article 17 reports which have been written in 2013 within the framework of the Habitats Directive, Standard Data Forms, definition issues raised by compiling habitattype maps, and other issues raised during writing of the PAS-restoration strategies and the NNN-monitoring. Furthermore, documents will be re-edited. The revision process will be carried out in close cooperation with the ministry of Economic Affairs. The project output will consist of revised and updated profile documents of habitat types of Annex I of the Habitats Directive.

Abstract (NL)

Dit project betreft het actualiseren / aanvullen van de profielendocumenten over de habitattypen van Annex I van de EU Habitatrichtlijn met nieuwe informatie.

Het Natura 2000 profielendocument is een achtergronddocument waarin een toelichting wordt gegeven op verschillende ecologische kenmerken en vereisten van de habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten uit het Natura 2000 doelendocument. Voor deze habitattypen en -soorten zijn Natura 2000-gebieden aangewezen en instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. Wat betreft habitattypen is het een doorvertaling van de Europese handleiding (Interpretation manual of European Union habitats) naar de Nederlandse situatie.

In onderhavig project zal voor een select aantal habitattypen de beschrijving worden aangepast op basis van nieuwe informatie die beschikbaar is gekomen uit met name de Artikel 17 rapportage die in het kader van de Habitatrichtlijn in 2013 is uitgevoerd, het Standaard Data Formulier, definitiekwesties bij het maken van habitatkaarten, alsmede op basis van de meest recente verspreidingskaarten. De keuze welke habitattypen op welke onderdelen zullen worden aangepast, zal worden gemaakt in nauw overleg met de opdrachtgever, het ministerie van EZ. Het projectresultaat zal bestaan uit geactualiseerde profielendocumenten van - een selectie - van habitattypen van Bijlage I van de Habitatrichtlijn.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. A.T. Kuiters

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation