KNAW

Onderzoek

Natura 2000 Standaardgegevensformulier

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Natura 2000 Standaardgegevensformulier
Looptijd 01 / 2012 - 12 / 2014
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1348470

Samenvatting

Probleemstelling
Voor de Natura 2000-gebieden in ons land dient een database van aanwezige soorten en habitattypen, en hun omvang/populatie en kwaliteit te worden ingediend in Brussel. Dit gebeurt door middel van zogenaamde Standard Data Forms (SDF's) per gebied. Deze SDFs moeten met enige regelmaat geupdate worden, aangezien ze geraadpleegd worden wanneer er vragen zijn over juridische aspecten van de Habitatrichtlijn. Bovendien moeten ze zodanig ingevuld worden dat veranderingen in kwantiteit en kwaliteit van soorten en habitattypen in een gebied gemonitord worden. Bij de aanmelding van de gebieden in 2003 is een database van alle SDFs gebeurd, echter: deze database is (1) inmiddels verouderd door nieuw beschikbaar gekomen gegevens uit inventarisaties en beheerplannen, en (2) ad hoc ingevuld zonder onderbouwing van de gebruikte methode en criteria en daardoor ongeschikt voor monitoring. Een update kan een keer per jaar plaatsvinden, namelijk per 1 oktober. In oktober 2011 heeft een update plaatsgevonden van de 58 gebieden onder de Habitatrichtlijn die reeds officieel zijn aangewezen. De update voor 2012 betreft alle overige Habitatrichtlijngebieden + alle Vogelrichtlijngebieden. Deze update moet op 1 oktober 2012 plaatsvinden.

Doelstelling project
Het up-to-date maken van de ecologische informatie in de Natura 2000-database van alle Nederlandse Natura 2000-gebieden.
Dit omhelst:
(1) voorlopige database gereed maken van alle nog niet aangewezen gebieden (afronding van werkzaamheden die in 2011 zijn uitgevoerd)
(2) database voor Vogelrichtlijngebieden updaten
(3) expert bijeenkomsten organiseren voor discussie methodiek en scores in de databases voor habitattypen, vogels en overige soorten
(4) achtergrondrapportage en aanleveren definitieve database

Resultaten
(1) EXCEL-database met up-to-date ecologische informatie van alle Natura 2000-gebieden (incl. Vogelrichtlijngebieden) zoals gevraagd in de SDFs
(2) Het invullen van alle gegevens in de nieuwe SDF-format, zodra die beschikbaar is
(3) Verslag van de gehouden expertbijeenkomsten
(4) Achtergronddocument met een onderbouwing van de gehanteerde metode, maatlatten en scores
(5) Mogelijk: een populair-wetenschappelijke publicatie van de samenvattende resultaten.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. R.J. Bijlsma
Onderzoeker F.G.W.A. Ottburg
Onderzoeker Prof.dr. J.H.J. Schaminée
Onderzoeker A.G.M. Schotman
Projectleider Dr. J.A.M. Janssen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie