KNAW

Onderzoek

TMAP Mosselbanken

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel TMAP Mosselbanken
Looptijd 01 / 2012 - 12 / 2014
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1348473

Samenvatting

Probleemstelling
Mosselbanken zijn een belangrijk onderdeel van het Waddenzee-ecosysteem. Ze filteren het water en vormen, samen met bodemdieren die graag op en tussen de mosselen leven, een belangrijke voedselbron voor vogels. Ook dragen ze bij aan het opvangen van de effecten van klimaatverandering. De zwevende deeltjes die door de mosselen worden opgenomen, worden in en rond de mosselbank vastgelegd in de vorm van pseudofaeces en faeces. Mosselbanken kunnen zo enorme opeenhopingen van sediment vormen, ingevangen en vastgehouden door levende mosselen en dode (mossel)schelpen. Deze ophopingen vormen duidelijke verhogingen in het landschap. Slibvangende mosselbanken zouden er zo voor kunnen zorgen dat de Waddenzee kan meegroeien met een stijgende zee. Daarnaast vormen de hoge mosselbulten natuurlijke golfbrekers die een rol kunnen spelen in de kustverdediging. Eind jaren 80 waren nagenoeg alle mosselbanken uit de Waddenzee verdwenen. Hoewel met redelijk grote zekerheid werd aangetoond dat visserij de belangrijkste oorzaak was, is dat door de visserijsector steeds aangevochten. Door hen werd veelvuldig aangevoerd dat mosselbanken maar zeer tijdelijke structuren waren en dat het merendeel onstabiel zou zijn. Daarom zou het aanbeveling verdienen de jonge zaadbanken grotendeels weg te vissen en de mosselen in veiligheid te brengen op percelen. Ook het nieuwe schelpdiervisserijbeleid gaat uit van het toestaan van bevissing op banken die onstabiel worden verklaard. Daarom is het belangrijk de stabiliteit en de factoren die stabiliteit bepalen goed in beeld te krijgen. Daarnaast hebben zich de laatste decennia ontwikkelingen voorgedaan die van invloed kunnen zijn op de natuurlijke ontwikkeling van mosselbanken zoals de introductie van de Japanse oester, de bodemdaling door gaswinning en de zeespiegelstijging. Het is nog niet goed bekend of en hoe deze nieuwe ontwikkeling, de stabiliteit van mosselbanken beïnvloeden.

Doelstelling project
Het doel van het project is het ter beschikking krijgen van gedetailleerde informatie over de toestand en ontwikkeling van een aantal geselecteerde mosselbanken. Hierdoor kan inzicht verkregen worden in factoren die de stabiliteit van mosselbanken bepalen, ook met betrekking tot de ontwikkeling van Japanse oesters en zeespiegelstijging. Deze informatie is van belang voor het maken van toekomstig beleid.

Resultaten
Jaarlijks wordt een voortgangsrapportage geleverd waarin wordt aangegeven hoe de mosselbanken uit het project zich ontwikkelen. Metingen worden verricht volgens een gestandaardiseerd protocol, en de resultaten worden opgeslagen in een gestandaardiseerde database en in GIS.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Drs. J.S.M. Cremer
Onderzoeker E.M. Dijkman
Onderzoeker Ing. A. Meijboom
Projectleider Dr. F.E. Fey-Hofstede

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie