KNAW

Research

Biodiversity and ecosystem goods and services

Pagina-navigatie:


Update content


Title Biodiversity and ecosystem goods and services
Period 01 / 2012 - unknown
Status Completed
Research number OND1348526

Abstract (NL)

Probleemstelling
In het document WOT N&M / Onderbouwend Onderzoek voor PBL 2012-2014 (Korte projectbeschrijving) Thema 2: Mondiale biodiversiteit, wordt als probleemstelling de volgende drie problemen gedefinieerd:

1. Kan er een systeem ontworpen worden waarmee kan worden afgewogen wat het optimaal gebruik is van biodiversiteit en ecosysteemdiensten (in het licht van CBD en EU doelstellingen)?

2. Kan dit vorm krijgen in het Nederlandse beleid, en wat is daar de consequentie van in Europese en Mondiale context?

3. Van welke buitenlandse ecosysteemdiensten maakt Nederland gebruik en in hoeverre is het gebruik duurzaam of gaat het ten koste van biodiversiteit?

In overleg met de contactpersoon van de opdrachtgever, dr. R. Alkemade, is besloten dat in dit project in 2012 alleen wordt ingegaan op de eerste vraagstelling.

Doelstelling project
Het project heeft als doelstelling kennis" (in de vorm van modellen, analyses, de achterliggende data, en daaruit voortvloeiende conclusies) aan te dragen om antwoord te (kunnen) geven op de (vragen rond) de relaties tussen biodiversiteit, ecosysteem goederen en diensten en het duurzaam en optimaal gebruik ervan (bron: WOT N&M/Onderbouwend Onderzoek voor PBL 2012-2014. Thema 2: Mondiale Biodiversiteit)

Het PBL kan de (beoogde) resultaten gebruiken in verdere ontwikkeling van het instrumentarium voor beleidsanalyses, die gepubliceerd worden in o.a. Balans van de leefomgeving en in toepassingen voor (beoordelingen van) MKBA studies.

Resultaten
Van dit project zal minimaal een WOt-rapport verschijnen. Eventueel publicatie in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift (hierover wordt later besloten).

De resultaten zullen omvatten:
a. Overzicht van relevante vakliteratuur over "optimaal gebruik" van ecosystemen en -diensten.
b. Beschrijving van de verschillende ontwikkelde modellen, met illustratieve rekenvoorbeelden en bijbehorende testen en analyses
c. Toets van bruikbaarheid in de beleidspraktijk door reacties te peilen van beleidsambtenaren (via interviews) op de voorgestelde modellen.
Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. L.C. Braat

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation