KNAW

Research

Sustainable goat keeping

Pagina-navigatie:


Update content


Title Sustainable goat keeping
Period 01 / 2005 - unknown
Status Completed
URL http://www.verantwoordeveehouderij.nl/index.asp?projecten/nieuwehouderijsystemen/duurmelkengeiten/geiten.asp
Research number OND1305303

Abstract

Knowledge need:
Goat keepers: Management of extended lactation of goats.
Feed producers: Effect of extended lactation on animal health, animal ration and animal condition
Accountants: Economical aspects of extended lactation of goats
Ministry of Agriculture: Animal welfare aspects of extended lactation of goats
Dairy board (Productschap voor zuivel): Farm management aspects of extended lactation of goats Societal organisations: Social acceptability of extended lactation of goats

Objectives:
Analyses of economical, ecological and social effects of extended lactation of goats to reduce seasonal fluctuations in the supply of goat milk.

Results:
Report on the effects of extended lactation of goats on farm economy and management.
Report about farmer s experiences with extended lactation and its alternatives
Network of farmers experimenting with extended milking.
Knowledge dissimenation by seminars for farmers, oral presentations and papers for the farmers press.

Abstract (NL)

Doel:
Het project wil oplossingen bieden aan een complex vraagstuk in de melkgeitenhouderij. De geit is een season breeder met als gevolg sterke seizoensschommelingen in de melkgift. De markt (geitenzuivelindustrie) vraagt echter een gelijkmatig aanbod van geitenmelk gedurende het jaar en probeert dit te forceren door wintertoeslagen en zomerkortingen. De geitenhouder ziet zich daardoor genoodzaakt tot voor zowel het welzijn van de geit als voor bedrijfsmanagement ingrijpende maatregelen om tot spreiding in het bronstseizoen te komen. In dit thans gangbaar bedrijfsmanagement wordt de levensduur van geiten beperkt door uitval van geiten rond het aflammeren en moeten veel (overtollige) lammeren tegen ongunstige prijzen worden afgezet voor lamsvleesproductie. Deze huidige praktijk staat zowel economisch (extra kosten en arbeid) als wat betreft maatschappelijk acceptatie (welzijn en gezondheid dieren) onder druk.

Een oplossingsrichting voor de problemen van zowel rentabiliteit als maatschappelijk acceptatie kan gevonden worden door gebruik te maken van het natuurlijke vermogen van de geit om langdurig zonder dracht melk te geven. Het is mogelijk geiten 2-3 jaar achtereen te melken..Verwacht wordt dat het verder ontwikkelen en implementeren van bedrijfsmanagement dat gericht is op dit duurmelken leidt tot gelijkmatiger aanbod van melk over seizoenen en daarmee mogelijk een stabielere melkprijs, minder arbeid voor bronstopwekking, lammeropfok en afzet en verbeterd dierenwelzijn door verlenging levensduur geiten door minder uitval rond geboorte en vermindering transportproblematiek levende dieren naar Zuid Europa door geringere bokjesaanwas op het melkgeitenbedrijf.

Werkwijze:
Zowel voederaspecten, gezondheidsaspecten, welzijnsaspecten en zuiveltechnische aspecten zullen worden onderzocht in het onderzoek. In 2005 is na een literatuuronderzoek naar de verwerkingseigenschappen van duurmelken begonnen met een monitoring op 6 melkgeitenhouderijen in Nederland. Deze monitoring loopt door tot half 2007. Melkmonsters worden genomen en geanalyseerd, conditie van dieren gescoord, voer onderzocht en vragen gesteld over het management aan de melkgeitenhouder. Daarnaast zal de maatschappelijke acceptatie van duurmelken worden onderzocht in een interactieve sessie waarvoor ook maatschappelijke organisaties gevraagd worden deel te nemen. Gedurende het hele traject wordt kennisoverdracht gedaan naar de genoemde doelgroepen d.m.v. nieuwsbrieven, artikelen, workshops en (tussen)rapporten. Na afloop van de literatuurstudie is er naar aanleiding van de resultaten hiervan tijdelijk een no-go moment geweest voor het project om in de tussentijd nader onderzoek op te zetten naar de verwerkbaarheid van de melk van geiten die gemolken worden volgens de duurmelkmethode . Het project loopt sinds dat laatste moment weer door tot de aangegeven einddatum.

Resultaten:
De volgende rapportages en kennisoverdrachtactiviteiten zijn gepland. Hiervoor is een separaat communicatieplan opgesteld met daarin opgenomen alle doelgroepen en de specifieke middelen die per doelgroep worden ingezet om de projectresultaten over te dragen.
Rapport over de mogelijkheden en economische en maatschappelijke gevolgen van bedrijfsmanagement gericht op duurmelken op basis van literatuur en bestaande gegevens.
Rapport met een inventarisatie van ervaringen van ondernemers met duurmelken en eventuele alternatieve vormen van bedrijfsvoering.
Artikelen in vakbladen.
Het opzetten en begeleiden van netwerken rond voorloperbedrijven.
Geven van inleidingen voor geitenhouders.
Een themadag, waarin de resultaten van het project worden uitgedragen.
Alle rapportages komen ook beschikbaar op de web-site www.verantwoordeveehouderij.nl en korte samenvatting op kennis-on-line.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. P.H.I. Goethals

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation